Πατριαρχικό πισωγύρισμα της ΟΝΝΕΔ

onned

Μέσω Λονδίνου πληροφορηθήκαμε πως τα νεοεκλεγμένα όργανα της ΟΝΝΕΔ ανδροκρατούνται σε πείσμα της βούλησης στο νέο-ψηφισμένο καταστατικό της ΝΔ να υπάρχει 30% ελάχιστη εκπροσώπηση κάθε φύλου στα όργανα του κόμματος. Μετά από διερεύνηση μάθαμε μάλιστα πως η ΟΝΝΕΔ προσπάθησε να αποτρέψει την ποσόστωση στη ΝΔ ίσως για να υπάρξει και στο κόμμα το πατριαρχικό πισωγύρισμα της νεολαίας της!

Συγκεκριμένα, στις 26 Οκτωβρίου 2016, η Μαριάννα Λυκουρέντζου σύνεδρος εκπροσωπούσα την ΟΝΝΕΔ Ηνωμένου Βασιλείου, έγραψε στον τοίχο της στο Facebook:

«Ούτε μία γυναίκα (0/19) δεν συμμετέχει στους εκπροσώπους ΟΝΝΕΔ της Πολιτικής Επιτροπής της Νεας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα οι γυναίκες ηλικίας 16 έως 32 να μην έχουν μία εκλεγμένη εκπρόσωπό τους από τους πόλους την ΟΝΝΕΔ.

Παρά την άρτια οργάνωση και διεξαγωγή του Συνεδρίου, στην Κεντρική Επιτροπή της ΟΝΝΕΔ εξελέγησαν μόνο 10 γυναίκες (10/110) από τις 15 συνολικά υποψήφιες.

Προτείνω, όλα τα στελέχη και οι Βουλευτές του κόμματος, οργανώνοντας και συμμετέχοντας σε δράσεις να δώσουν έμφαση στην “ευαισθητοποίηση” των νέων γυναικών ώστε η παρουσία τους σε όλες τις κομματικές διαδικασίες στο μέλλον να καλύπτουν και να ξεπερνούν τη διάταξη του καταστατικού του κόμματος για την ποσόστωση του 30% συμμετοχής των γυναικών.»

Επιστολή με ανάλογο περιεχόμενο είχε στείλει την ίδια ημέρα στους βουλευτές της ΝΔ. Σε αυτήν υπενθύμιζε πως το καταστατικό που εγκρίθηκε στο πρόσφατο συνέδριο της ΝΔ στο άρθρο 22 παράγραφος 22 προβλέπει εκπροσώπηση τουλάχιστον 30% κάθε φύλου στα εκλεγμένα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής και προτείνει αυτό να ισχύει και για τους εκλεγμένους από το συνέδριο της ΟΝΝΕΔ εκπροσώπους της στην Πολιτική Επιτροπή.

Διερευνώντας το θέμα πληροφορηθήκαμε πως στα -συντριπτικά ανδρικά- μέλη της ΟΝΝΕΔ υπάρχει αντίθεση στην ποσόστωση στο όνομα της αντίθεσης στις διακρίσεις, θετικές και αρνητικές. Τους υπενθυμίσαμε πως παρόμοιες ανισότητες στη συμμετοχή στα όργανα αποτελούν παραβίαση μεταξύ άλλων της Διεθνούς Σύμβασης για την Εξάλειψη των Διακρίσεων Κατά των Γυναικών (ICEDAW). Καθώς και πως η αρμόδια Επιτροπή του ΟΗΕ για την επίβλεψη της εφαρμογής της (η CEDAW) έχει εγκαλέσει την Ελλάδα για τη συστηματική υπο-εκπροσώπηση των γυναικών στα όργανα λήψης πολιτικών αποφάσεων με τις συστάσεις που ακολουθούν. Ρωτήσαμε λοιπόν να μάθουμε αν η διακήρυξη αντίθεσης στις ποσοστώσεις θα πρέπει για λόγους συνέπειας να συνοδευθεί και από πρόταση αποχώρησης της Ελλάδας από το ICEDAW. Περιμένουμε την απάντηση…

ΥΓ. Φυσικά εκτός από την υπο-εκπροσώπηση γυναικών, υπάρχει και η μη εκπροσώπηση Ρομά, Τούρκων, Μακεδόνων και πιθανότατα θρησκευτικών μειονοτήτων…


Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

 1 Μαρτίου 2013

 Επιτροπή για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών

 Καταληκτικές παρατηρήσεις για την έβδομη περιοδική έκθεση της Ελλάδας, που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή κατά την πεντηκοστή τέταρτη σύνοδό της

(11η Φεβρουαρίου – 1η Μαρτίου 2013)

 Προσωρινά ειδικά μέτρα

 1. Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για την κατάργηση ορισμένων προσωρινών ειδικών μέτρων τα οποία είχαν ληφθεί κατά το παρελθόν (το 10% της ποσόστωσης για την εισαγωγή των γυναικών στις Σχολές και Ακαδημίες του Πυροσβεστικού Σώματος και του 15% της ποσόστωσης για την απασχόληση των γυναικών στη Δημοτική Αστυνομία) και για την απουσία νέων ειδικών μέτρων ως μέρος μιας απαραίτητης στρατηγικής για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε τομείς που καλύπτονται από τη Σύμβαση όπου οι γυναίκες υπο-εκπροσωπούνται ή βρίσκονται σε μειονεκτική θέση.
 2. Η Επιτροπή ενθαρρύνει το συμβαλλόμενο Κράτος να υιοθετήσει προσωρινά ειδικά μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 4 (1) της Σύμβασης, όπως ερμηνεύονται στη Γενική Σύσταση αριθ. 25 της Επιτροπής, σε τομείς που καλύπτονται από τη Σύμβαση, και όπου οι γυναίκες υπο-εκπροσωπούνται ή βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. (…)

Συμμετοχή στην πολιτική και δημόσια ζωή

 1. Η Επιτροπή ναι μεν έχει σημειώσει ότι, κατά τη διάρκεια των Εθνικών Εκλογών τον Ιούνιο 2012, όλα τα πολιτικά κόμματα εφάρμοσαν το ένα τρίτο της ποσόστωσης για τις γυναίκες υποψήφιες, καθώς και ότι η εκπροσώπηση των γυναικών στη Βουλή έφτασε το 21%, όπως και το διορισμό ενός αριθμού των γυναικών ως Πρέσβειρες, εν τούτοις ανησυχεί για την υπο-εκπροσώπηση των γυναικών σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής και δημόσιας ζωής, ιδιαίτερα στα περιφερειακά και δημοτικά νομοθετικά σώματα. Η Επιτροπή εκφράζει, επίσης, την ανησυχία της για το γεγονός ότι το σύστημα των ποσοστώσεων δεν λειτουργεί αποτελεσματικά στο συμβαλλόμενο Κράτος, συμπεριλαμβανομένης και της γυναικείας εκπροσώπησης στα διοικητικά συμβούλια των δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και ότι δεν υπάρχουν προσωρινά ειδικά μέτρα ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή ανησυχεί για τη συστηματική δημιουργία εμποδίων τα οποία αναστέλλουν την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ζωή, όπως οι αρνητικές πολιτιστικές τάσεις, ο ανεπαρκής αριθμός δυνητικών υποψηφίων και οι περιορισμένοι οικονομικοί πόροι.
 2. Η Επιτροπή καλεί το συμβαλλόμενο Κράτος να:

(α) εξετάσει τη χρήση των προσωρινών ειδικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 της Σύμβασης και τις Γενικές Συστάσεις Αρ. 23 (1997) και Αρ. 25 (2004) της Επιτροπής, να μελετήσει τα διεθνή παραδείγματα των συστημάτων ποσοστώσεων, να αναλύσει τις βέλτιστες πρακτικές σε άλλες χώρες και να θεσπίσει επαρκείς ποσοστώσεις με σκοπό την επιτάχυνση της ίσης εκπροσώπησης των γυναικών σε όλους τους τομείς της δημόσιας και επαγγελματικής ζωής, ειδικά σε θέσεις λήψης αποφάσεων, στη Βουλή και στην τοπική αυτοδιοίκηση

(β) εφαρμόσει συστηματικά την ποσόστωση 30% στα διοικητικά συμβούλια της δημόσιας διοίκησης και να διασφαλίσει ότι οι γυναίκες έχουν ίσες ευκαιρίες να συμμετέχουν στην πολιτική και δημόσια ζωή, συμπεριλαμβανόμενου του σχεδιασμού, της εφαρμογής, της παρακολούθηση και της αξιολόγηση των αναπτυξιακών πολιτικών και προγραμμάτων των τοπικών κοινοτήτων και

(γ) παράσχει κατάρτιση για την ισότητα των φύλων σε πολιτικούς, δημοσιογράφους, καθηγητές, τοπικούς αξιωματούχους και τους ηγέτες της κοινωνίας των πολιτών, ειδικά άνδρες, να ενισχύσει την κατανόηση ότι η πλήρης, ίση, ελεύθερη και δημοκρατική συμμετοχή των γυναικών σε ίση βάση με τους άνδρες στην πολιτική και δημόσια ζωή είναι μια απαίτηση προϋπόθεση για την πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης.


 

Εκδηλώσεις με «Γνήσιους Έλληνες» στον «Ιανό»!

ianos-thess-epanellinisis


«ΟΤΑΝ Η ΕΠΑΝΕΛΛΗΝΙΣΗ ΕΙΝΑΙ “ΠΙΣΤΕΥΩ” ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΓΝΗΣΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΛΑΜΟΓΙΩΝ, ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ, ΚΑΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΜΑΤΩΝ, ΚΑΝΕΙ ΘΑΥΜΑΤΑ….»
σχολίασε στον τοίχο του στο Facebook στις 23 Οκτωβρίου 2016 κάτω από τη φωτογραφία αριστερά ο διευθύνων σύμβουλος των εκδόσεων «Ήλεκτρον» Τάσος Συμιγδαλάς μετά την παρουσίαση ενός βιβλίου των εκδόσεων αυτών στον «Ιανό» της Θεσσαλονίκης στις 19 Οκτωβρίου 2016. Οι εκδόσεις αυτές θα κάνουν νέες παρουσιάσεις «με γνήσιους Έλληνες» στον «Ιανό» της Αθήνας στις 22 Νοεμβρίου 2016 και στις 26 Νοεμβρίου 2016.

Ποια είναι η Επανελλήνηση/ις και ποιες είναι οι εκδόσεις Ήλεκτρον; Η απάντηση στη φωτογραφία δεξιά: πρόκειται για την εκδοτική εταιρία και την τηλεοπτική εκπομπή του Κώστα Πλεύρη στις οποίες ο εικονιζόμενος και στις δύο φωτογραφίες Τάσος Συμιγδαλάς είναι ο διαχειριστής. Τα βιβλία στις τρεις παρουσιάσεις στα βιβλιοπωλεία του «Ιανού» έχουν γραφεί από τον Ιωάννη Παπαζήση, το Δήμο Μαγκλάρα και τη Θεωφανώ Πολυμέρη και οι θεματικές τους φορούν την Αρχαία Ελλάδα. Στις 22 Νοεμβρίου, δίπλα στο δεξί χέρι του Κώστα Πλεύρη θα μιλήσει και ο βουλευτής της ΝΔ Γεράσιμος Γιακουμάτος. Στις 19 Οκτωβρίου, δίπλα στο δεξί χέρι του Κώστα Πλεύρη παρουσίαση έκανε και ο υποψήφιος δήμαρχος με στήριξη των ΑΝΕΛ το 2014 και σήμερα δημοτικός σύμβουλος Κορδελιού – Ευόσμου καθώς και Πρόεδρος Ενώσεων Δημοσιογράφων Ημερήσιου και Ηλεκτρονικού Τύπου Βορείου Ελλάδος Θεοφάνης Παπαδόπουλος (δεύτερος από αριστερά στη φωτογραφία αριστερά).

Με την ευκαιρία, οι εκδόσεις Ήλεκτρον έχουν συνεκδώσει με τις εκδόσεις του Αντιπροέδρου της ΝΔ Άδωνι Γεωργιάδη ένα «Ανθολόγιο Πατριδογνωσίας» (εξώφυλλο επισυνάπτεται) ενώ διακινούν όλα τα βιβλία των εκδόσεων «Γεωργιάδη».

anthologio-patridognosias

«Ιανός», ΝΔ και ΑΝΕΛ προβάλλουν λοιπόν τα έργα του Κώστα Πλεύρη

 

Greece: Acts of harassment against defenders working on the rights of minorities in Greece

The International Secretariat of the World Organisation Against Torture (OMCT) requests your urgent intervention in the following situation in Greece.

Brief description of the situation:

The International Secretariat of OMCT has been informed by the Greek Helsinki Monitor (GHM), a member of OMCT SOS-Torture network, about acts of harassment against defenders working on the rights of minorities in Greece, including the arbitrary detention for a night and expulsion from Greece of Mr. Mustafa Kaymakçı, President of the organisation “Rhodes, Kos and the Dodecanese Turks Culture and Solidarity Association”[1].

According to the information received, from September 19 to 22, 2016 a nine-person delegation[2] conducted a fact-finding mission to Western Thrace on the situation of the Turkish Minority of Western Thrace. On September 21, 2016, during the journey from Komotini (Rodopi) to Didymoteicho (Evros), the delegation’s van was tailed by two unknown cars taking turns for an hour drive. After the delegation stopped at a petrol station near Didumoteicho, the second car also parked on a side unpaved road. After seeing that some members of the delegation were taking pictures of their license plate, the car’s drivers sped away.

In Didymoteicho, the members of the Turkish minority association Educational and Cultural Association of Didymoteicho Evros Muslims informed the delegation that they are routinely surveilled by police security agents during their activities, as an act of intimidation.

Moreover, on August 30, 2016, the Greek police arrested Mr. Kaymakçı in a restaurant at Platani (Kermentes) in Kos (İstanköy). They took him to the police station where Mr. Kaymakci was informed that official “national measure” of prohibition to enter Greece number P358265 had been issued against him by the Hellenic Police Headquarters/State Security Division/Department on Social Issues and Combatting Racism on July 18, 2016. Mr. Kaymakçı was however not notified of such a prohibition when he entered the country in Rhodes on August 27 with the aim to conduct a research for a new project of his organisation about geography, architecture and Turkish traditions in Rhodes and Kos.

He was not provided a copy of such official document either at the moment of his arrest. Instead, he was provided with a document specifying that he could be detained up to six months renewable once for another twelve months, under Article 18(g) of Law 3907/2011 for “risk of absconding”, in case the individual refuses to be returned, expressly refuses to comply with the return decision, holds forged documents, provides false information to authorities, has criminal convictions or charges against him or is a suspect to have committed or to commit serious crimes, and in case of absence of travel documents, passed absconding and refusal to comply with existing entry ban. None of these cases applied though to Mr. Kaumakci. The detention decision mentioned in the end the right to appeal before the administrative court.

Mr. Kaymakçı was held in detention in the Kos police station for one night. On August 31 he was asked to sign a document in Greek, which he was told was a formal declaration that he was waving his right to use legal remedies and wished to be repatriated. He was not given a copy of that declaration. Instead, he was given Dodecanese Police Division decision number 6634/1/16/9267b for repatriation with detention and for inclusion of his name in the National List of Undesirable Persons for three years, in which there was a reference to the formal declaration. It was also mentioned that he would not be freed for reasons of public order and national security, without mentioning on which grounds,, and could be detained for six months plus an additional twelve months if necessary. Orally, he was told that they would detain him indefinitely if he did not sign the formal declaration. Afterwards, he was expelled to Bodrum (Alikarnasso) Turkey at 16h30 on August 31

Mr. Kaymakçı reported that he was detained at the Kos police station in an overcrowded room of 30 square meters with 20 other persons with only a small window, in conditions amounting to ill-treatment.

The International Secretariat of OMCT would like to stress that the legal provisions used for both the detention and the repatriation decisions were not applicable to Mr. Kaymakci as he had not entered unlawfully the country and was not staying in the country in defiance of any decision to leave he might have been aware of. Moreover, he should have been notified in advance of any decision regarding him and been handed over the legal documentation of the decision to put him on the Undesirable Persons List, as well as been given a time frame to comply with such order.

OMCT fears that such arbitrary detention and repatriation of Mr. Kaymakci, who had visited Rhodes without any problems in September 2015, only aims at sanctioning his legitimate activities in defense of the rights of minorities on Greek soil. In fact, the 18 July 2016 decision against him was issued on the very same day that the Federal Union of European Nationalities (FUEN) widely published a resolution submitted by its member organisation the “Rhodes, Kos and the Dodecanese Turks Culture and Solidarity Association” on the situation of the Turkish community in Rhodes and Kos[3].

It has to be recalled that the issue of the violation of human rights of Greek citizens of Turkish descent in Rhodes and Kos was addressed in February 2011 by a report of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE)’s Committee on Legal Affairs and Human Rights,[4] that was followed by a PACE resolution on the same topic in March 2012.[5] Moreover, on August 26, 2016 the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) expressed concern in its Concluding Observations on Greece regarding the treatment reserved to ethnic minorities in the country, particularly focusing on those living in the islands of Rhodes and Kos, denied the right to self-identification.[6]

The International Secretariat of OMCT condemns the arbitrary detention, ill-treatment and expulsion of Mr. Kaymakçı, as well as the acts of surveillance against all minority rights activists in Greece, as they seem to only aim at sanctioning their legitimate human rights activities, and calls upon the Greek authorities to put an end to any restrictions to his freedom of movement.

Actions requested:

Please write to the authorities in Greece, urging them to:

 1. Guarantee in all circumstances the physical and psychological integrity of Mr. Mustafa Kaymakçı and all other minority rights activists, as well as of all human rights defenders in the country;
 2. Guarantee Mr. Mustafa Kaymakçı’s freedom of movement and withdraw the prohibition to enter the country which was posed against him, as it aims only at sanctioning his legitimate human rights activities;
 3. Put an end to all acts of harassment against all minority rights defenders in Greece;
 4. Conform with the provisions of the UN Declaration on Human Rights Defenders, adopted by the General Assembly of the United Nations on December 9, 1998, especially Articles 1 and 12.2; and
 5. More generally, ensure in all circumstances the respect for human rights and fundamental freedoms in accordance with the Universal Declaration of Human Rights and with international and regional human rights instruments ratified by Greece.

Addresses:

 • Prime Minister of Greece, Mr. Alexis Tsipras, Email: mail@primeminister.gr
 • Alternate Minister of Immigration Policy of Greece, Mr. Giannis Mouzalas, Fax: +30 213 136 4418, Email: gram.anaplypourgou@ypes.gr
 • Alternate Minister for Citizens Protection of Greece, Mr. Nikolaos Toskas, Fax: +30 210 692 9764, Email: minister@mopocp.gov.gr
 • Deputy Permanent Representative of Greece, Mr. Ioannis Tsaousis, First Counsellor, Permanent Mission of Greece to the United Nations in Geneva, Switzerland, Fax: +41 22 732 21 50; Email: grdel.gva@mfa.gr
 • Ambassador of Greece, H.E. Eleftheria Galathianaki, Embassy of Greece in Brussels, Belgium, Fax: (+32) 2 545 5585, Email: gremb.bru@mfa.gr
 • Permanent Representative of Greece, H.E. Papastavrou Andreas, Permanent Representation to the European Union (EU), Fax: +32 2 5515651, 5127912
  Email: mea.bruxelles@rp-greece.be

Please also write to the diplomatic mission or embassy of Greece in your respective country.

***

Geneva, October 26, 2016

Kindly inform us of any action undertaken quoting the code of this appeal in your reply.


[1]           The Rhodes, Kos and the Dodecanese Turks Culture and Solidarity Association has the aim of defending the cultural rights of the Turkish community in Rhodes and Kos, by preserving their cultural identity, language and traditions, in particular through the promotion of bilingual education. It also carries out advocacy activities at the international level.

[2] The nine-person delegation included two MEPs Nils Torvalds MEP (ALDE) who belongs to the Swedish-speaking minority in Finland and is Co-Chairperson of the Intergroup for Traditional Minorities, National Communities and Languages and Pal Csaky MEP (EPP) who belongs to the Hungarian minority in Slovakia. Moreover, it included seven NGO representatives: Federation of Western Thrace Turks in Europe (ABTTF) President Halit Habip Oğlu, Vice-President Mehmet Hüseyin, Head Office Manager Engin Soyyılmaz, and Member of the International Affairs and Lobbying Group Ali Çavuş, Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO) Secretary General Marino Busdachin, Member of the Board of Centre Maurits Coppieters (CMC) and Vice-President of the European Free Alliance (EFA) Miguel Martinez Tomey, and Spokesperson of the Greek Helsinki Monitor (GHM) Panayote Dimitras.

[3] See the resolution at https://www.fuen.org/fileadmin/user_upload/congress_2016/Resolution_2016-07_EN.pdf

[4] http:/assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=12646&Language=EN

[5] http:/assembly.coe.int/ASP/XRef/X2H-DW-XSL.asp?fileid=18075&lang=EN

[6] http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=CERD/C/GRC/CO/20-22&Lang=E

18/10/2016: Καταγγελίες για ρατσισμό ζητούν δικαστική διερεύνηση

Καταγγελίες για ρατσισμό ζητούν δικαστική διερεύνησηαustraliansagainstracism.org

Μια νέα αναφορά στην εισαγγελία καταθέτει το Ελληνικό Παρατηρητήριο Συμφωνιών του Ελσίνκι, που διεκδικεί τη δικαστική έρευνα πληθώρας περιπτώσεων oι οποίες ενδεχομένως συνιστούν αδικήματα με άμεσο ή έμμεσο ρατσιστικό χαρακτήρα. Το πλήρες κείμενο της αναφοράς εδώ.

Κυβερνητική παραδοχή κοινωνικού και θεσμικού ρατσισμού σε βάρος των Ρομά

Παιδιά σε καταυλισμό Ρομά. Πολλά απ' αυτά δεν έχουν δικαίωμα στη στοιχειώδη εκπαίδευση.Παιδιά σε καταυλισμό Ρομά. Πολλά απ’ αυτά δεν έχουν δικαίωμα στη στοιχειώδη εκπαίδευση.                                                                                                                                                                     Φωτογραφία Αρχείου

Έπειτα από δεκαετίες προγραμμάτων για τα οποία δαπανήθηκαν/σπαταλήθηκαν  εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ οι Ρομά εξακολουθούν να ζουν σε συνθήκες ακραίου κοινωνικού αποκλεισμού και είναι θύματα κοινωνικού και θεσμικού ρατσισμού. Το παραδέχεται και η κυβέρνηση.

«Τα περισσότερα µέλη [της ομάδας των Ρομά] ζουν υπό συνθήκες κοινωνικού αποκλεισµού. Πρόκειται για µια σηµαντική αριθµητικά µερίδα του πληθυσµού, που διαβιεί σε συνθήκες στέρησης, µε µεγάλο ποσοστό αναλφαβητισµού και περιορισµένης έως ανύπαρκτης πρόσβασης σε στέγαση, υπηρεσίες υγείας, ποιοτική εκπαίδευση και απασχόληση. Το 90% περίπου των … Ροµά ζει σε νοικοκυριά µε εισόδηµα κατ’ αντιστοιχία χαµηλότερο από το εθνικό όριο της φτώχειας. Η επί µακρόν διαβίωση της οµάδας σε συνθήκες πλήρους κοινωνικής και πολιτειακής αποµόνωσης έχει οδηγήσει στην αποστέρηση βασικών δικαιωµάτων. Η µεγάλη πλειονότητα στεγάζεται σε καταλύµατα πρόχειρης κατασκευής σε ποσοστό 50% (λυόµενα, παράγκες, καλύβια και γενικώς καταλύµατα πρόχειρης κατασκευής) χωρίς τις βασικές τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές. [Αναφέρεται και] η ύπαρξη απροσδιόριστου, αλλά σηµαντικού αριθµού «αόρατου» πληθυσµού ή ατόµων χωρίς δελτίο ταυτότητας ανάµεσα στα µέλη της οµάδας των Ροµά. [Οι Ρομά υφίστανται] κοινωνικό, αλλά και θεσµικό ρατσισµό [και ζουν σε συνθήκες] απόλυτης οικονοµικής φτώχειας, αυξανόµενης περιθωριοποίησης, και αποστασιοποίησης από τις κοινωνικοοικονοµικές διεργασίες της ελληνικής κοινωνίας.»

Αυτά δεν τα γράφει καμιά «ανθελληνική» Μη Κυβερνητική Οργάνωση, αλλά αποτελούν την πιο τρανταχτή παραδοχή από την Κυβέρνηση και τη Βουλή πως μετά από δεκαετίες προγραμμάτων για τα οποία δαπανήθηκαν/σπαταλήθηκαν  εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ οι Ρομά εξακολουθούν να ζουν σε συνθήκες ακραίου κοινωνικού αποκλεισμού και είναι θύματα κοινωνικού και θεσμικού ρατσισμού. Το παραπάνω κείμενο αποτελεί συρραφή αποσπασμάτων από την Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» η οποία παρατίθεται στη συνέχεια. Το σχέδιο νόμου συζητά και ψηφίζει αυτές τις ημέρες η Βουλή.

Δεν έχουμε γράψει περισσότερα στις επί εικοσαετία εκθέσεις μας για τους Ρομά, για τις οποίες έχουμε επικριθεί από όλες τις κυβερνήσεις και από όλες τις κυβερνοκατευθυνόμενες «Ομοσπονδίες» και «Συνομοσπονδίες» (βολεμένων) Ρομά…

Με την ευκαιρία να υπενθυμίσουμε στον Πρόεδρο της Βουλής Νίκο Βούτση, στον Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό, και στις βουλευτίνες του ΣΥΡΙΖΑ Αφροδίτη Σταμπουλή και Χαρά Καφαντάρη και στο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ευάγγελο Διαμαντόπουλο τη συνημμένη επιστολή τους προς την τότε Εισαγγελέα Αρείου Πάγου Ευτέρπη Κουτζαμάνη για τον εκπαιδευτικό αποκλεισμό των Ρομά και την ατιμωρησία για την εξαφάνιση 502 Αλβανών Ρομά παιδιών των φαναριών μήπως και ευαισθητοποιηθούν τώρα που είναι στην εξουσία να κάνουν κάτι…


Η Αιτιολογική Έκθεση στη Βουλή

Η κοινωνική αλληλεγγύη διαδραματίζει βασικό ρόλο για τη στήριξη και την ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, όπως των Ροµά. Η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, της φτώχειας, των διακρίσεων και της ανισότητας αποτελεί βασική προτεραιότητα πολιτικής της ελληνικής κυβέρνησης και όλων των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό η κοινωνική ένταξη και η ισότιµη μεταχείριση των οµάδων µε πολιτισµικές ιδιαιτερότητες συνιστούν ιδιαίτερη πρόκληση. Ειδικότερα, οι Ροµά στη χώρα µας αποτελούν την κατ’ εξοχήν µειονεκτούσα οµάδα σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής ζωής. Είναι η πολιτισµική οµάδα, τα περισσότερα µέλη της οποίας ζουν υπό συνθήκες κοινωνικού αποκλεισµού. Πρόκειται για µια σηµαντική αριθµητικά µερίδα του πληθυσµού, που διαβιεί σε συνθήκες στέρησης, µε µεγάλο ποσοστό αναλφαβητισµού και περιορισµένης έως ανύπαρκτης πρόσβασης σε στέγαση, υπηρεσίες υγείας, ποιοτική εκπαίδευση και απασχόληση, και η οποία εξαρτάται από την παροχή διαθέσιµων κρατικών παροχών. Τα δεδοµένα αυτά επηρεάζουν προφανώς την κοινωνική συνοχή αλλά και στερούν την οικονοµία από δηµιουργικό ανθρώπινο δυναµικό. Για το λόγο αυτόν κρίνεται επιβεβληµένη η ουσιαστική, σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής ζωής, παρέµβαση της Πολιτείας για τον τερµατισµό του αποκλεισµού των Ροµά, τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονοµικής κατάστασής τους και την ουσιαστική κοινωνική και εργασιακή τους ένταξη.

Όπως προκύπτει από καταγραφές και έρευνες, που έχουν εκπονηθεί µέχρι σήµερα, τα ποσοστά αναλφαβητισµού και φτώχειας των Ροµά στην Ελλάδα είναι σηµαντικά υψηλότερα από τα αντίστοιχα του γενικού πληθυσµού, κάτι που παρατηρείται και σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, και οριακά υψηλότερα ή αντίστοιχης έντασης έναντι πληθυσµιακών οµάδων µε παρόµοιο βαθµό ένταξης ή συµµετοχής στον οργανωµένο κοινωνικό ιστό των κρατών. Σε έρευνα του Οργανισµού Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του 2009, αναφέρεται ότι κατά µέσο όρο, το 90% περίπου των συµµετεχόντων Ροµά, ζει σε νοικοκυριά µε εισόδηµα κατ’ αντιστοιχία χαµηλότερο από το εθνικό όριο της φτώχειας. Η επί µακρόν διαβίωση της οµάδας σε συνθήκες πλήρους κοινωνικής και πολιτειακής αποµόνωσης έχει οδηγήσει στην αποστέρηση βασικών δικαιωµάτων, όπως:

α) Έλλειψη στοιχειωδών συνθηκών κατοικίας και ανθρώπινης διαβίωσης.

Η µεγάλη πλειονότητα στεγάζεται σε καταλύµατα πρόχειρης κατασκευής σε ποσοστό 50% (λυόµενα, παράγκες, καλύβια και γενικώς καταλύµατα πρόχειρης κατασκευής) χωρίς τις βασικές τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές. Σε κράτη µέλη της Ε.Ε. όπως π.χ. την Ισπανία, οι πολιτικές για στέγαση έχουν αλλάξει, περνώντας από την επαναποθέτηση των οικογενειών Ροµά σε κατάλληλα κτίσµατα στην κατανοµή των οικογενειών µέσα στον αστικό ιστό. Η Ουγγαρία, επίσης, έχει θέσει ως πολιτικό στόχο τη διάλυση των διαχωρισµένων από τον αστικό ιστό οικιστικών συνόλων. Στη Φιλανδία δεν υπάρχουν ξεχωριστές περιοχές στέγασης, γειτονιές ή κτίσµατα µόνο για τους Ροµά. Το ίδιο εφαρµόζεται προοδευτικά και στη Γερµανία. Στη Γαλλία όπως και στο Ηνωµένο Βασίλειο από το 2008, οι νοµάδες έχουν αποκτήσει νοµικό δικαίωµα για κανονική στέγαση, όπως οποιοδήποτε άλλος πολίτης, ο οποίος αντιµετωπίζει σοβαρό πρόβληµα στέγασης. Εκτός από το πρόβληµα στέγης στην Ελλάδα, η ύπαρξη απροσδιόριστου, αλλά σηµαντικού αριθµού «αόρατου» πληθυσµού ή ατόµων χωρίς δελτίο ταυτότητας ανάµεσα στα µέλη της οµάδας των Ροµά καθιστά επιβεβληµένη την επίλυση αυτού του προβλήµατος, µε την καταχώρηση στα δηµοτολόγια και στα µητρώα αρρένων στη χώρα όσων δεν είναι ορθά καταγεγραµµένοι, ούτως ώστε να διευθετούνται τα κοινωνικά προβλήµατα που δηµιουργούνται από αυτή την εσφαλµένη ή ανύπαρκτη εγγραφή.

β) Αναποτελεσµατική ή και ανύπαρκτη πρόσβαση της οµάδας στην αγορά εργασίας και η συνακόλουθη έλλειψη σταθερού εισοδήµατος.

Πολλά νοικοκυριά στηρίζονται στην εποχιακή απασχόληση ενός µέλους και στα επιδόµατα πρόνοιας που δικαιούνται ως πολύτεκνοι και άποροι. Η απορρέουσα εικόνα συνίσταται στην αποκοπή από την τυπική αγορά εργασίας και στον εγκλωβισµό της πλειοψηφίας των Ροµά σε µια άτυπη «παρά- αγορά», χωρίς οικονοµικά βιώσιµη προοπτική. Η απασχόληση είναι ένα από τα πιο δυσεπίλυτα και ουσιαστικά προβλήµατα, που επηρεάζουν τους Ροµά, ως αποτέλεσµα της ύφεσης των παραδοσιακών επαγγελµάτων, της έλλειψης εκπαιδευτικών ή επαγγελµατικών προσόντων, των δυσκολιών στην εύρεση εργασίας και τις διακρίσεις. Στην Ουγγαρία, τα πιο δραστικά µέτρα για την απασχόληση των Ροµά στην αγορά εργασίας εξακολουθούν να είναι τα προγράµµατα δηµοσίων έργων, οι επιδοτούµενοι µισθοί και η κατάρτιση. Σε άλλες χώρες, οι ενήλικες Ροµά έχουν περιθωριοποιηθεί από τις δοµές της τυπικής εκπαίδευσης και προσπορίζονται τα προς το ζην δρώντας στο περιθώριο της οικονοµίας. Η Ισπανία είναι η πιο δραστήρια χώρα όπου η πρόσβαση στην απασχόληση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την κοινωνική ένταξη. Σε αυτό έχει συµβάλει κυρίως το πανεθνικό πρόγραµµα ACCEDER.

γ) Συστηµατική απουσία της οµάδας από τον εκπαιδευτικό µηχανισµό.

Το µεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσµού (ειδικά σε µεγαλύτερες ηλικίες) εξακολουθεί να είναι αναλφάβητο. Ενώ φαίνεται ότι η σχολική διαρροή είναι ένα φαινόµενο που παρουσιάζει προοδευτική µείωση από γενιά σε γενιά, παρά ταύτα η συµµετοχή τους στην εκπαίδευση δεν παρουσιάζεται επαρκής για τη βελτίωση της επαγγελµατικής τους κατάσταση και τη δυνατότητα επαγγελµατικής κινητικότητας. Είναι απαραίτητη η ανάληψη πρωτοβουλιών τόσο για την ένταξή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και τη µείωση της σχολικής διαρροής όσο και για την πρόσβασή τους στην ανώτατη εκπαίδευση µε όρους που ισχύουν και για άλλες ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού. Και τούτο διότι η φοίτηση επηρεάζεται αρνητικά σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως είναι η µετακίνηση, τα οικονοµικά προβλήµατα που οδηγούν στην παιδική εργασία, η απόσταση από το σχολείο, τα φαινόµενα ρατσισµού στα σχολεία, η έλλειψη κατάλληλης και µόνιµης στέγης κ.λπ.. Ενώ στην πλειοψηφία των κρατών µελών οι Ροµά υστερούν από τους µη Ροµά συµπατριώτες τους σε ποσοστά σχολικής φοίτησης και παρακολούθησης, πολλές χώρες έχουν καταβάλει σηµαντικές προσπάθειες για να βελτιώσουν την πρόσβαση των Ροµά στην εκπαίδευση. Τα τελευταία χρόνια η Ισπανία επιδεικνύει αξιοσηµείωτη πρόοδο, καθώς το 70% των παιδιών Ροµά πηγαίνουν στο νηπιαγωγείο και 100% στο δηµοτικό σχολείο. Στη Φιλανδία και τη Γερµανία, τα παιδιά Ροµά είναι ενσωµατωµένα στο εκπαιδευτικό σύστηµα της εκάστοτε χώρας. Στην Ουγγαρία, είναι υποχρεωτικό τα παιδιά να πάνε στο νηπιαγωγείο τουλάχιστον ένα χρόνο πριν ξεκινήσουν το σχολείο.

δ) Ιδιαίτερα προβλήµατα υγείας.

Το ζήτηµα είναι άµεσα συνυφασµένα µε το κοινωνικο-οικονοµικό προφίλ τους, τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, καθώς και µε το εκπαιδευτικό και γενικότερο µορφωτικό τους επίπεδο µε αποτέλεσµα την επιβαρυµένη υγεία του πληθυσµού, το µικρό προσδόκιµο όριο ζωής και την καταγραφή υψηλών ποσοστών παιδικής θνησιµότητας. Παρόλο που το προσδόκιµο ζωής των Ροµά είναι τουλάχιστον δέκα χρόνια χαµηλότερο από αυτό του γενικού πληθυσµού, έχουν γίνει ελάχιστες προσπάθειες στην ΕΕ για βελτίωση της υγείας των Ροµά. Η κακή κατάσταση της υγείας είναι προϊόν της οικονοµικής ανέχειας, της µη ισορροπηµένης διατροφής και της έλλειψης συνθηκών υγιεινής, µαζί µε άλλους παράγοντες.

ε) Ελλειµµατική κατάσταση στο ζήτηµα των δικαιωµάτων.

Η θέση των Ροµά στην Ελλάδα, σε νοµοθετικό επίπεδο, είναι εγγυηµένη. Το βασικό θεσµικό και νοµοθετικό πλαίσιο καλύπτει τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες των Ροµά στη χώρα, σε όλους τους τοµείς. Εκείνο που φαίνεται όµως να συνιστά έλλειµµα κοινωνικών δικαιωµάτων και ελευθερίας είναι η πληµµελής εφαρµογή του πλαισίου και η καταπάτηση των δικαιωµάτων έµµεσα λόγω της µη άσκησής τους. Ο διαρκής και καθολικός αποκλεισµός των Ροµά έχει δηµιουργήσει απόσταση µεταξύ της θεσµικής κατοχύρωσης και της καθηµερινής πραγµατικότητας των Ροµά και έχει προκαλέσει κοινωνικό, αλλά και θεσµικό ρατσισµό.

Οι ανωτέρω συνθήκες είναι ορισµένες από τις βασικές συνιστώσες του κοινωνικού και πολιτειακού πλαισίου του αποκλεισµού, στο οποίο διαβιούν επί δεκαετίες οι Ροµά στην Ελλάδα. Η πραγµατικότητα για ένα σηµαντικό τµήµα των Ελλήνων Ροµά, ακόµα και σήµερα µετά τις εκάστοτε παρεµβάσεις, είναι µια εικόνα απόλυτης οικονοµικής φτώχειας, αυξανόµενης περιθωριοποίησης, και αποστασιοποίησης από τις κοινωνικοοικονοµικές διεργασίες της ελληνικής κοινωνίας. Η χώρα έχει εκπονήσει Εθνικές Στρατηγικές για την Κοινωνική ένταξη της ως άνω ευάλωτης πληθυσµιακής οµάδας τόσο κατά τη χρονική περίοδο 2001-2008 όσο και εκ νέου, και µετά από απαίτηση της Ε.Ε., το 2011, καθώς και αντίστοιχες Περιφερειακές Στρατηγικές. Επίσης, το 2015 καταρτίστηκε και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση εθνικός µηχανισµός παρακολούθησης, αξιολόγησης και σχεδιασµού πολιτικών ένταξης για τους Ροµά. Παρά ταύτα, η αποσπασµατικότητα των παρεµβάσεων και οι ελλιπείς πόροι δεν έχουν επιφέρει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Η ανάγκη ενός κυβερνητικού φορέα υπέρ της κοινωνικής ένταξης των Ροµά για την προώθηση ολοκληρωµένων και αποτελεσµατικών πολιτικών και εποπτείας των παρεµβάσεων, καθιστά επιτακτική τη σύσταση µιας Ειδικής Γραµµατείας για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά. Αυτή η πράξη συνιστά µια διακήρυξη της πολιτικής βούλησης της ελληνικής πολιτείας για τη σταδιακή αλλά πλήρη κοινωνική και εργασιακή ένταξη των Ροµά.

Η Ειδική Γραµµατεία για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά, υπαγόµενη απευθείας στον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρµόδιο για θέµατα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θα έχει τη συνολική εποπτεία όλων των δράσεων και ζητηµάτων που αφορούν στους Ροµά, θα παρακολουθεί την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την κοινωνική τους ένταξη, θα συνηγορεί υπέρ της ισότιµης και ενεργούς ένταξής τους στο κοινωνικό σύνολο και στις δοµές της πολιτείας για την αποτελεσµατική συµµετοχή τους στα οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτικά δικαιώµατα και θα συντονίζει τις ενέργειες των συναρµόδιων υπηρεσιών, είτε για την επίλυση επιµέρους ζητηµάτων είτε για τη ανάληψη σε κεντρικό επίπεδο πρωτοβουλιών για την εφαρµογή των προβλεποµένων στη νοµοθεσία και στην Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη των Ροµά πολιτικών. Η επίλυση των κοινωνικών και οικονοµικών προβληµάτων των Ροµά απαιτεί ολοκληρωµένη προσέγγιση και µία µακροπρόθεσµη, συντονισµένη λύση, που να περιλαµβάνει πολιτικές σχετικά µε τη στέγαση, την εκπαίδευση, την υγειονοµική περίθαλψη και την αγορά εργασίας.

Για το σκοπό αυτόν η Ειδική Γραµµατεία για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά θα λειτουργεί ως ο κατ’ εξοχήν αρµόδιος φορέας, η παρέµβαση του οποίου θα είναι καθοριστική για όλες τις πολιτικές που αφορούν στους Ροµά, που αναπτύσσονται και εφαρµόζονται είτε από κεντρικές δηµόσιες υπηρεσίες είτε µε πρωτοβουλία τοπικών φορέων της Διοίκησης (π.χ. µετεγκατάσταση, λειτουργία σχολικών µονάδων, προγράµµατα ένταξης, κ.α.). Συνεπώς, η Ειδική Γραµµατεία Κοινωνικής Ένταξης των Ροµά, µε συγκεκριµένη οργανωτική δοµή και καθορισµένα καθήκοντα, θα εµπεριέχει το Εθνικό Σηµείο Επαφής για τους Ροµά, θα είναι καθ’ ύλην αρµόδια για τα όλα τα ζητήµατα Ροµά και θα λειτουργεί αναπόσπαστα για την εκπλήρωση των σχετικά επιδιωκόµενων σκοπών.


Καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ την παραβίαση του δικαιώματος στην εκπαίδευση των παιδιών Ρομά σε πολλές περιοχές της Ελλάδας

Left.gr 14.10.2013

Επιστολή βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς την αρμόδιο εισαγγελέα, κ. Ευτέρπη Κουτζαμάνη, για άμεση παρέμβαση, ώστε να αποκατασταθεί η αδικία σε βάρος παιδιών Ρομά και να είναι τα δημόσια σχολεία ανοιχτά για όλα τα παιδιά και να σταματήσει να διασύρεται η Ελλάδα.

Συγκεκριμένα αναφέρουν:

Ο ΣΥΡΙΖΑ πάγια υποστηρίζει  το θεμελιώδες δημοκρατικό δικαίωμα της πρόσβασης όλων των παιδιών ηλικίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης  στα δημόσια σχολεία χωρίς  απόλυτα καμιά διάκριση.

Η πρόσβαση είναι υποχρεωτική  τόσο για την πολιτεία όσο και  για τους γονείς των παιδιών: άρα κάθε παρεμπόδιση της πρόσβασης, από οποιοδήποτε φορέα της  πολιτείας ή/και γονέα ή/και  τρίτο άτομο, είναι παράνομη και πρέπει να διώκεται ποινικά.

Δυστυχώς, διαχρονικά και με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων και όλων των κομμάτων που μετείχαν σε αυτές, έχει παρατηρηθεί εκτεταμένη παραβίαση του δικαιώματος στην εκπαίδευση των παιδιών Ρομά σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Η Ελλάδα έχει έτσι το δυσφημιστικό προνόμιο να έχει καταδικαστεί τρεις φορές από το ΕΔΔΑ για παραβίαση του δικαιώματος παιδιών Ρομά του Ασπροπύργου (δύο φορές) και των Σοφάδων σε πρόσβαση σε δημόσιο σχολείο μαζί με παιδιά μη Ρομά λόγω «γκετοποίησής» τους σε σχολεία μόνο για τα παιδιά αυτά (12ο ΔΣ Ασπροπύργου και 4ο ΔΣ Σοφάδων).

Από τις απαντήσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προκύπτει ουσιαστική άρνηση να αντιμετωπιστούν σοβαρά οι παραβιάσεις αυτών των δικαιωμάτων των Ρομά που έχουν διαπιστωθεί και με καταδίκες του ΕΔΔΑ ή συστάσεις των οργάνων του ΟΗΕ. Το νέο σχολικό έτος ξεκίνησε με τη συνέχιση λειτουργίας των δύο σχολείων-γκέτο και μάλιστα με τη μη παροχή μεταφοράς των παιδιών Ρομά του Ασπροπύργου παρά τη νομοθετική ρύθμιση της αυτόματης παράτασης των συμβάσεων και τη σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής της 11 Σεπτεμβρίου 2013 που εφαρμόζεται σε όλα τα άλλα σχολεία.

Παράλληλα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης πληροφόρησε τη Βουλή των Ελλήνων πως η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έχει αναλάβει να ερευνήσει το θέμα της εξαφάνισης 502 Αλβανών Ρομά «παιδιών των φαναριών» και της μη διερεύνησής της από την ελληνική δικαιοσύνη για την απόδοση ευθυνών παρά τις επανειλημμένες συστάσεις των οργάνων του ΟΗΕ από το 2004.

Για τους λόγους αυτούς υποστηρίζουμε τα αιτήματα που σας υποβλήθηκαν στις 6 Σεπτεμβρίου 2013 από τις Συνεργαζόμενες Οργανώσεις και Κοινότητες για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Ρομά στην Ελλάδα (ΣΟΚΑΔΡΕ) και το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ) που συντονίζει και τις ΣΟΚΑΔΡΕ για τα δύο αυτά θέματα και ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας ώστε να αποτελέσει η νέα σχολική χρονιά ορόσημο για τη χωρίς διακρίσεις πρόσβαση των παιδιών Ρομά στα δημόσια σχολεία για όλα τα παιδιά και να σταματήσει να διασύρεται η Ελλάδα και ειδικότερα η Ελληνική Δικαιοσύνη στην υπόθεση των 502 εξαφανισμένων παιδιών Ρομά.

Με τιμή:

Πέτρος Τατσόπουλος, Αφροδίτη Σταμπουλή, Νίκος Βούτσης, Χαρά Καφαντάρη, Ευάγγελος Διαμαντόπουλος, Ανδρέας Ξανθός


Επιστολή στην κυβέρνηση για την εφαρμογή συστάσεων του ΟΗΕ για τα μειονοτικά δικαιώματα στην Ελλάδα

 1. Ελληνική Ομάδα για τα Δικαιώματα των Μειονοτήτων
 2. Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι
 3. Ένωση Τουρκικής Νεολαίας Κομοτηνής
 4. Ένωση Τούρκων Διδασκάλων Δυτικής Θράκης
 5. Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μουσουλμάνων Διδυμοτείχου Έβρου
 6. Πολιτιστική Εκπαιδευτική Εταιρία της Μειονότητας της Δυτικής Θράκης
 7. Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Μειονότητας Νότιου Έβρου
 8. Σύλλογος Επιστημόνων Μειονότητας Δυτικής Θράκης
 9. Τουρκική Ένωση Ξάνθης 

Κύριο Κωστή Παπαϊωάννου
Γενικό Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ελληνικής Κυβέρνησης στις Επιτροπές του ΟΗΕ

4 Οκτωβρίου 2016

 Θέμα: Εφαρμογή συστάσεων του ΟΗΕ για τα μειονοτικά δικαιώματα στην Ελλάδα

14355041_10154661854879887_7376257216759293232_nΣυνάντηση τουρκικών μειονοτικών συλλόγων με ευρωβουλευτές και μη κυβερνητικές οργανώσεις στα γραφεία της Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης στις 20 Σεπτεμβρίου 2016

Κύριε Γενικέ Γραμματέα

Οι οργανώσεις μας είναι ικανοποιημένες από τις ακόλουθες συστάσεις τριών Επιτροπών του ΟΗΕ προς την Ελλάδα για τα μειονοτικά δικαιώματα που δημοσιοποιήθηκαν μεταξύ 9 Οκτωβρίου 2015 και 26 Αυγούστου 2016.

Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε πώς και με ποιο χρονοδιάγραμμα η Ελληνική Κυβέρνηση προτίθεται να εφαρμόσει τις συστάσεις αυτές.

Είμαστε φυσικά στη διάθεσή σας για «τη διαβούλευση και την εντατικοποίηση του διαλόγου με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως εκείνων που εργάζονται για την καταπολέμηση των φυλετικών διακρίσεων» όπως ζήτησε η Επιτροπή για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων.

Με εκτίμηση

Το κείμενο υπογράφουν οι οργανώσεις που αναφέρονται αλφαβητικά στην αρχή της επιστολής


Συστάσεις τριών Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ
στην Ελλάδα για τα δικαιώματα των μειονοτήτων[1]
2015-2016

 Ι. Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα[2]

Καταληκτικές παρατηρήσεις για τη δεύτερη περιοδική έκθεση της Ελλάδας

9 Οκτωβρίου 2015

 1. Η Επιτροπή για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα έλαβε υπόψη της τη δεύτερη έκθεση της Ελλάδας σχετικά με την εφαρμογή του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα (E/C.12/GRC/Q/2/Add.1) κατά την 70η έως και 71η συνάντησή της (E/C.12/2015/SR.70 και 71) που πραγματοποιήθηκε στις 5 και 6 Οκτωβρίου του 2015, και ενέκρινε, κατά την 78η συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2015 τις ακόλουθες συμπερασματικές παρατηρήσεις. (…)

  Γ. Κύρια θέματα που προκαλούν ανησυχία και συστάσεις (…)

  Μη-Διάκριση

 1. Η Επιτροπή διατυπώνει την ανησυχία της καθώς το συμβαλλόμενο Κράτος αναγνωρίζει ως μοναδική μειονότητα τη Μουσουλμανική Θρησκευτική Μειονότητα της Δυτικής Θράκης. Η Επιτροπή σημειώνει επιπλέον την απουσία στατιστικών που να αφορούν τη σύνθεση του πληθυσμού του συμβαλλόμενου Κράτους. Η Επιτροπή ανησυχεί επίσης για τις συνεχιζόμενες διακρίσεις που λαμβάνουν χώρα στο συμβαλλόμενο Κράτος εις βάρος των μεταναστών αλλά και των Ρομά, ιδίως στους τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης και της στέγασης (άρθρο 2, παρ. 2).

 1. Η Επιτροπή συστήνει στο συμβαλλόμενο Κράτος τη συλλογή στατιστικών δεδομένων όσον αφορά την πληθυσμιακή σύνθεση, στη βάση εκούσιου αυτοπροσδιορισμού, με προοπτική τη διαμόρφωση, εφαρμογή και παρακολούθηση στοχευόμενων και συντονισμένων προγραμμάτων και πολιτικών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, με σκοπό την ικανοποίηση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων. Υπό αυτήν την άποψη, η Επιτροπή, παραπέμποντας στην γενική της σύσταση Νο. 20 (2009) για τη μη-διάκριση όσον αφορά τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, ενθαρρύνει το συμβαλλόμενο Κράτος να αναθεωρήσει τη στενή ερμηνεία του όρου «μειονότητες» και συστήνει στο συμβαλλόμενο Κράτος τη λήψη αποφασιστικών μέτρων για την αναγνώριση όλων των μειονοτήτων προκειμένου να προστατέψει πλήρως τα δικαιώματά τους, περιλαμβανομένων εκείνων της γλώσσας, της θρησκείας, της κουλτούρας και της ταυτότητάς τους.


  ΙΙ.
  Επιτροπή Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

  Καταληκτικές παρατηρήσεις για τη δεύτερη περιοδική έκθεσης της Ελλάδας[3]

  5 Νοεμβρίου 2015

 1. Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της τη δεύτερη έκθεση που υπέβαλε η Ελλάδα (CCPR/C/GRC/2) κατά τη 3202η και τη 3204η συνεδρίαση (CCPR/C/SR.3202 και 3204), που έλαβαν χώρα τη 19η και 20ή Οκτωβρίου 2015. Κατά τη 3225η συνεδρίαση (CCPR/C/SR.3225), που έλαβε χώρα τη 3η Νοεμβρίου 2015, υιοθέτησε τις ακόλουθες καταληκτικές παρατηρήσεις. (…)

  Γ. Κύρια θέματα που προκαλούν ανησυχία και συστάσεις (…)

  Αναγνώριση των μειονοτήτων και στατιστικές

 1. Ενώ καλωσορίζει τη δήλωση του συμβαλλόμενου κράτους πως η έλλειψη επίσημης αναγνώρισης άλλων μειονοτήτων, εκτός από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, στην επικράτειά του δεν εμποδίζει την υιοθέτηση κατάλληλων πολιτικών που να αποσκοπούν στη διατήρηση και προώθηση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και δεν παρεμποδίζει το δικαίωμα των ατόμων στον ελεύθερο αυτοπροσδιορισμό, η Επιτροπή ανησυχεί για τις ανεπαρκείς εγγυήσεις για την ισότιμη και ουσιαστική απόλαυση της κουλτούρας, της έκφρασης και πρακτικής του θρησκεύματος και της χρήσης της γλώσσας από όλα τα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που διεκδικούν να ανήκουν σε εθνοτικές, θρησκευτικές ή γλωσσικές μειονότητες. Η Επιτροπή εκφράζει επίσης την ανησυχία της για την έλλειψη στατιστικών δεδομένων που να καταδεικνύουν την εθνοτική και πολιτισμική σύνθεση του συμβαλλόμενου κράτους, τη χρήση των μητρικών γλωσσών και των καθομιλούμενων γλωσσών (αρθ. 26 και 27).

 1. Το συμβαλλόμενο κράτος πρέπει να διασφαλίσει ότι όλα τα πρόσωπα προστατεύονται αποτελεσματικά ενάντια σε κάθε μορφή διάκρισης και μπορούν να απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματά τους που απορρέουν από το Σύμφωνο, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 27.[4]


ΙΙΙ. Επιτροπή για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων

     Καταληκτικές παρατηρήσεις επί της εικοστής ως εικοστής δεύτερης περιοδικής έκθεσης της Ελλάδας[5]

26 Αυγούστου 2016

 1. Η Επιτροπή εξέτασε τις συνδυασμένες (εικοστή ως εικοστή δεύτερη – CERD/C/GRC/20-22) περιοδικές εκθέσεις της Ελλάδας, που υποβλήθηκαν σε ένα έγγραφο, στη 2452η και 2453η συνεδρίαση της (CERD/C/SR. 2452, CERD/C/SR. 53), που πραγματοποιήθηκε στις 3 και 4 Αυγούστου 2016. Στη 2472η και 2473η συνεδρίαση της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 και 18 Αυγούστου 2016, ενέκρινε τις ακόλουθες καταληκτικές παρατηρήσεις. (…)

          Γ. Ανησυχίες και συστάσεις (…)

          Στατιστικά στοιχεία

 1. Η Επιτροπή ανησυχεί για την έλλειψη στατιστικών στοιχείων σχετικά με την απόλαυση των δικαιωμάτων της Σύμβασης από όλες τις εθνοτικές ομάδες και τις θρησκευτικές μειονότητες στο Συμβαλλόμενο Κράτος (αρθ. 1). 

 1. Υπενθυμίζοντας τη γενική της σύσταση Αρ. 8 (1990), σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 1 (1) και (4) της Σύμβασης, και τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές αναφοράς (CERD/C/2007/1, παρ. 10 και 12), η Επιτροπή συνιστά στο Συμβαλλόμενο Κράτος να διαφοροποιήσει τις δραστηριότητες συλλογής δεδομένων, με βάση την ανωνυμία και τον αυτοπροσδιορισμό των ατόμων και των ομάδων, για την παροχή επαρκούς εμπειρικής βάσης για τις πολιτικές για την ενίσχυση της ίσης απόλαυσης όλων των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στη Σύμβαση. Υπενθυμίζει ότι αξιόπιστες, λεπτομερείς κοινωνικοοικονομικές πληροφορίες είναι απαραίτητες για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών υπέρ των μειονοτήτων και για την αξιολόγηση της εφαρμογής της Σύμβασης, και ζητεί από το Συμβαλλόμενο Κράτος να παράσχει αυτά τα αναλυτικά στοιχεία στην επόμενη έκθεσή του.

          Κατάσταση των μειονοτήτων

 1. Η Επιτροπή ανησυχεί γιατί οι Μουσουλμάνοι που ζουν στην περιοχή της Θράκης που καλύπτονται από το διατάξεις της Συνθήκης της Λωζάννης του 1923 και οι οποίοι ανήκουν σε διάφορες εθνότητες αναγνωρίζονται μόνο ως θρησκευτική μειονότητα από το Συμβαλλόμενο Κράτος. Η Επιτροπή ανησυχεί επίσης ότι και για άλλους Μουσουλμάνους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ζουν στα νησιά της Ρόδου και της Κω, που δεν καλύπτονται από τη Συνθήκη της Λωζάννης, μπορεί να αμφισβητείται το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό και ως εκ τούτου δεν μπορούν να απολαύσουν πλήρως τα δικαιώματά τους που απορρέουν από τη Σύμβαση. Ως αποτέλεσμα, η αποτελεσματική απόλαυση, από άτομα που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, των δικαιωμάτων τους στη διατήρηση της γλώσσας τους, του πολιτισμού τους και της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι είναι περιορισμένη (αρθ. 1, 2 και 5). 

 1. Παρά την εξήγηση που παρέχεται από το Συμβαλλόμενο Κράτος ότι οι εθνοτικές ομάδες δεν θεωρούνται μειονότητες, η Επιτροπή θεωρεί ότι σε μια πολυεθνοτική κοινωνία η αναγνώριση εθνοτικών ομάδων μικρότερου μεγέθους μπορεί να τις βοηθήσει να προστατεύσουν την ύπαρξή τους και την ταυτότητά τους. Η Επιτροπή σημειώνει επίσης ότι η Συνθήκη της Λωζάννης δεν απαγορεύει την αναγνώριση άλλων ομάδων ως μειονοτήτων ούτε εμποδίζει τα πρόσωπα που ανήκουν σε διάφορες εθνοτικές ομάδες να ασκούν το δικαίωμά τους στον αυτοπροσδιορισμό. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή συνιστά στο Συμβαλλόμενο Κράτος να αναθεωρήσει τη θέση του και να εξετάσει την αναγνώριση άλλων ομάδων που μπορούν να χαρακτηριστούν ως εθνοτικές, ή θρησκευτικές μειονότητες, καθώς και ενθαρρύνει το Συμβαλλόμενο Κράτος να εφαρμόσει τις σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. (…)

          Διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών 

 1. Η Επιτροπή συνιστά στο Συμβαλλόμενο Κράτος να συνεχίσει τη διαβούλευση και την εντατικοποίηση του διαλόγου με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως εκείνων που εργάζονται για την καταπολέμηση των φυλετικών διακρίσεων, σε συνάρτηση με τη σύνταξη της επόμενης περιοδικής έκθεσης και με την παρακολούθηση της εφαρμογής των τωρινών καταληκτικών παρατηρήσεων. 


[1] Οι συστάσεις των Επιτροπών του ΟΗΕ βασίστηκαν σε σημαντικό βαθμό σε εκθέσεις που υποβλήθηκαν και προφορικές παρουσιάσεις που έγιναν σε αυτές από το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ) και την Ελληνική Ομάδα για τα Δικαιώματα των Μειονοτήτων (ΕΟΔΜ) διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://greekhelsinki.wordpress.com/category/οηε-un/ .

[2] Μετάφραση στα ελληνικά από τους Χρήστο Τσαμπρούνη και Βασίλη Τσαρνά σε επιμέλεια Παναγιώτη Δημητρά από το αγγλικό πρωτότυπο http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/GRC/E_C-12_GRC_CO_2_21942_E.doc

[3] Μετάφραση στα ελληνικά από τους Χρήστο Τσαμπρούνη και Βασίλη Τσαρνά σε επιμέλεια Παναγιώτη Δημητρά από το αγγλικό πρωτότυπο http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/GRC/CCPR_C_GRC_CO_2_22220_E.docx

[4] Αρθρo 27 ΔΣΑΠΔ: «Στα Κράτη όπου υπάρχουν εθνoτικές, θρησκευτικές ή γλωσσικές μειονότητες, τα πρόσωπα που ανήκουν σε αυτές δεν μπορούν να στερηθούν του δικαιώματος να έχουν, από κοινού με τα άλλα μέρη της ομάδας τους, τη δική τους πολιτιστική ζωή, να εκδηλώνουν και να ασκούν τη δική τους θρησκεία ή να χρησιμοποιούν τη δική τους γλώσσα.»

[5] Μετάφραση στα ελληνικά από τη Μάγια Φουριώτη και το Βασίλη Τσαρνά σε επιμέλεια Παναγιώτη Δημητρά από το αγγλικό πρωτότυπο http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/GRC/CERD_C_GRC_CO_20-22_24986_E.pdf


 

Δημοσιεύεται και εδώ

Ομολογία ΕΛ.ΑΣ. για ρατσιστικές παρανομίες σε βάρος Σύρων ανηλίκων στο Α.Τ. Ομόνοιας

Το αστυνομικό τμήμα Ομονοίας. Συχνά έχει καταγγελθεί η παραβίαση των ατομικών δικαιωμάτων προσαχθέντων.
Το αστυνομικό τμήμα Ομονοίας. Συχνά έχει καταγγελθεί η παραβίαση των ατομικών δικαιωμάτων προσαχθέντων.

Το ακόλουθο κείμενο που μοίρασαν οι “πηγές” της ΕΛ.ΑΣ. για να αντικρούσουν τις καταγγελίες για τη ρατσιστική  προσαγωγή, κράτηση και καταγγελλόμενη κακοποίηση ανήλικων και νεαρών Σύριων στο Α.Τ. Ομόνοιας στις 28 Σεπτεμβρίου 2016 αποτελεί ουσιαστική επιβεβαίωση της παράνομης και ρατσιστικής συμπεριφοράς της ΕΛ.ΑΣ. σε όσα περιγράφονται (και φυσικά ενισχύει την εντύπωση πως υπήρξε παράνομη και ρατσιστική συμπεριφορά και σε όσα άλλα σχετικά καταγγέλλονται).

Οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. κατά τις αστυνομικές πηγές βρήκαν κατά τον έλεγχο στο δρόμο πως οι ανήλικοι ή νεαροί Σύριοι “πέντε πλαστικά όπλα, εμφανώς ψεύτικα, και προχώρησαν στην προσαγωγή τους στο τμήμα της Ομόνοιας.” Αφού τα “ευρήματα” ήταν “εμφανώς ψεύτικα όπλα” για ποιο λόγο έκαναν την προσαγωγή και μάλιστα ανηλίκων στο Α.Τ.; Ρατσιστική και παράνομη η προσαγωγή…

“Οι προσαχθέντες οδηγήθηκαν σε χώρο προσωρινής κράτησης” συνεχίζουν οι αστυνομικές πηγές. Με βάση ποιο νόμο ανήλικοι οδηγήθηκαν σε χώρο προσωρινής κράτησης μαζί με ενήλικες; Ρατσιστική και παράνομη η κράτηση…

“Παρουσία δύο αξιωματικών, του υποδιοικητή του τμήματος και ακόμα ενός, τους ζήτησαν (όπως συνηθίζεται) να σταθούν κυκλικά του δωματίου, κοιτάζοντας τον τοίχο, ώστε να μην έχουν οπτική επαφή μεταξύ τους. Κάποια στιγμή -αναφέρουν οι αστυνομικοί- τους ζήτησαν να σηκώσουν τις μπλούζες τους, προκειμένου να δουν εάν έχουν κάτι κρυμμένο από κάτω ή εάν έχουν κάποιο τατουάζ”συνεχίζουν οι αστυνομικές πηγές. Για ποιο λόγο ανήλικοι και νεαροί που δεν ήταν ύποπτοι για κανένα αδίκημα και απλώς μετέφεραν “εμφανώς ψεύτικα όπλα” για να πάνε σε μια θεατρική παράσταση ή πρόβα υπέστησαν αυτό τον αστυνομικό έλεγχο που γίνεται σε άτομα τεκμηριωμένα ύποπτα για σοβαρά αδικήματα; Ρατσιστικός και παράνομος ο έλεγχος …

“Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ προσήχθησαν στη μία το μεσημέρι και αποχώρησαν στις έξι το απόγευμα” είναι το αποκορύφωμα της ομολογίας των αστυνομικών πηγών πως υπήρξε ρατσιστική και παράνομη μεταχείριση των ανηλίκων και νεαρών Σύριων. ΠΕΝΤΕ ώρες παρέμειναν κρατούμενοι στο Α.Τ. για λόγους που η αστυνομική πηγή δεν εξηγεί, γιατί φυσικά ο περιγραφόμενος έλεγχος δεν κρατάει πέντε ώρες: στην καλύτερη περίπτωση για τους αστυνομικούς η πηγή τους δηλώνει πως κράτησαν επί πέντε ώρες όρθιους σε αραίωση και κοιτάζοντας τον τοίχο τους ανήλικους και νεαρούς Σύριους, που από μόνο του αποτελεί κακομεταχείριση που εμπίπτει στα άρθρα περί βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακομεταχείρισης με ρατσιστικό κίνητρο.

Τα στοιχεία εκτιμώνται σε συνδυασμό με την πάγια διεθνή νομολογία για αντιστροφή του βάρους της απόδειξης όταν υπάρχει καταγγελία για αστυνομική βία σε χώρο κράτησης και για υποχρέωση διερεύνησης ρατσιστικού κινήτρου όταν αυτό καταγγέλλεται ή πιθανολογείται. Στην απόφασή του για την προσφυγή Μπέκος και Κοτρόπουλος κατά Ελλάδας (που χειρίστηκε το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι) το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) καταδίκασε την Ελλάδα στις 13 Δεκεμβρίου 2005 για παραβίαση του άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) τόσο λόγω της εξευτελιστικής μεταχείριση δύο νεαρών Ρομά κρατούμενων στο Α.Τ. Μεσολογγίου στις 8 Μαΐου 1998 όσο και γιατί οι αρχές δεν διεξήγαγαν αποτελεσματική έρευνα σχετικά με το περιστατικό, καθώς και παραβίαση του άρθρου 14 της ΕΣΔΑ, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ, επειδή οι αρχές δεν διερεύνησαν την πιθανότητα ύπαρξης ρατσιστικών κινήτρων στο περιστατικό.

Το σκεπτικό του ΕΔΔΑ για την αντιστροφή του βάρος της απόδειξης στην απόφαση εκείνη (και άλλες ελληνικές αποφάσεις στη συνέχεια): “Όταν μόνον οι αρχές έχουν, συνολικά ή εν μέρει, γνώση των επίμαχων περιστατικών, όπως στην περίπτωση προσώπων που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους καθώς τελούν υπό κράτηση, προκύπτουν ισχυρά τεκμήρια για τα πραγματικά περιστατικά σε σχέση με τις σωματικές βλάβες που προκαλούνται κατά τη διάρκεια της κράτησης. Μάλιστα, μπορεί να θεωρηθεί ότι το βάρος της αποδείξεως ανήκει στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να παράσχουν ικανοποιητικές και πειστικές εξηγήσεις.”

Με βάση όλα αυτά πιθανολογείται εύλογα και τεκμηριωμένα -και με μόνο τις παραδοχές των αστυνομικών πηγών- πως υπήρξε ρατσιστική και παράνομη προσαγωγή, κράτηση και έλεγχος των ανηλίκων και νεαρών Σύριων. Οι αναφερόμενοι δύο αξιωματικοί πρέπει να τεθούν αμέσως σε διαθεσιμότητα. Η διαδικασία της ΕΔΕ είναι αναξιόπιστη εκ προοιμίου (στην περίπτωση Μπέκου – Κουτρόπουλου το πόρισμα της ΕΔΕ ήταν καταπέλτης σε βάρος των αστυνομικών αλλά το ακύρωσε ο τότε Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ.) και μόνο η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. είναι αξιόπιστη να ερευνήσει τις καταγγελίες αλλά υπό τον έλεγχο της Εισαγγελίας για τα Ρατσιστικά Εγκλήματα και όχι του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ.. 

Για αυτό καλούμε την κυβέρνηση να εξασφαλίσει την αντικειμενική διερεύνηση της καταγγελίας αφαιρώντας την από τις αστυνομικές αρχές και ζητώντας από τις εισαγγελικές αρχές να ανατεθεί στην Εισαγγελία για τα Ρατσιστικά Εγκλήματα που πρόσφατα τόσο πολύ εκθείασε (και σωστά) στον ΟΗΕ αντιπροσωπεία της υπό το Γενικό Γραμματέα Ανθρώπινων Δικαιωμάτων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Κωστή Παπαϊωάννου.


Πηγές ΕΛ.ΑΣ για καταγγελία βασανισμού Σύρων: Ακολουθήθηκε η συνήθης διαδικασία

Μία διαφορετική εκδοχή των γεγονότων της 27ης Σεπτεμβρίου, με την προσαγωγή των επτά προσφύγων από τη Συρία στο Αστυνομικό Τμήμα της Ομόνοιας, δίνουν πηγές ενημέρωσης του bloko.gr.

Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ αναφέρουν ότι οι πέντε ανήλικοι (14-16 ετών) και οι δύο ενήλικες (23 και 26 ετών) έφυγαν νωρίς το μεσημέρι από ένα εγκαταλελειμμένο σχολείο στη διασταύρωση των οδών Σουρμελή και Αχαρνών, το οποίο έχουν καταλάβει αναρχικοί. Κατά τη διαδρομή της προς την περιοχή των Εξαρχείων, μοτοσικλετιστές της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ τους είδαν με μία σακούλα σκουπιδιών στην πλάτη και τους σταμάτησαν να τους ελέγξουν. Μέσα στη σακούλα βρήκαν πέντε πλαστικά όπλα, εμφανώς ψεύτικα, και προχώρησαν στην προσαγωγή τους στο τμήμα της Ομόνοιας.
Εκεί -σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές- οι προσαχθέντες οδηγήθηκαν σε χώρο προσωρινής κράτησης, όπου παρουσία δύο αξιωματικών, του υποδιοικητή του τμήματος και ακόμα ενός, τους ζήτησαν (όπως συνηθίζεται) να σταθούν κυκλικά του δωματίου, κοιτάζοντας τον τοίχο, ώστε να μην έχουν οπτική επαφή μεταξύ τους. Κάποια στιγμή -αναφέρουν οι αστυνομικοί- τους ζήτησαν να σηκώσουν τις μπλούζες τους, προκειμένου να δουν εάν έχουν κάτι κρυμμένο από κάτω ή εάν έχουν κάποιο τατουάζ. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ προσήχθησαν στη μία το μεσημέρι και αποχώρησαν στις έξι το απόγευμα.
Το ίδιο βράδυ ένας από τους ανήλικους, με τον πατέρα του και μία δικηγόρο, προχώρησαν σε καταγγελία σε αστυνομική αρχή.
Μόλις έγινε η καταγγελία, ανατέθηκε στην Υποδιεύθυνση Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής να διερευνήσει το περιστατικό. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι κατά την κατάθεσή του για το περιστατικό δεν ανέφερε το παραμικρό για βασανισμό και σεξουαλικά υπονοούμενα, ενώ δήλωσε ότι τους ζήτησαν να σηκώσουν τις μπλούζες τους, αλλά χωρίς κανένας αστυνομικός να έχει επαφή μαζί τους.

Μόλις έγινε η πρώτη ανάρτηση-καταγγελία στο OmniaTV διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση, ενώ αναζητούνται και οι υπόλοιποι έξι πρόσφυγες, προκειμένου να καταθέσουν, αν και αρχικά δεν ήθελαν να υποβάλουν καταγγελία.


Το κείμενο δημοσιεύθηκε και εδώ

Διεθνής αποστολή για την τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη

Τα παρακάτω είναι κείμενα από εθνικιστικό και εκλεκτό του ελληνικού βαθέως κράτους ιστολόγιο για τη διεθνή αποστολή για την τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη στις 20-21 Σεπτεμβρίου 2016.


Η ΕΚΘΕΣΗ ΤOY ΕΚΔΡΟΜΕΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΦΕΡΕ Η ΕΟΤΔΘ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΑΚΗ

Κείμενο του ιστολόγιου  1/10/2016

Πριν από λίγες μέρες η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τούρκων Δυτική Θράκης, μας κουβάλησε εδώ στην Θράκη διάφορα άτομα τα οποία φέρονται να νοιάζονται για τα ανθρώπινα και μειονοτικά δικαιώματα γενικά. Μεταξύ αυτών ήταν και o  Μαρίνο Μπουστατζίν- Γ.Γ. της Οργάνωσης των μη Εκπροσωπούμενων Εθνών και Λαών (UNPO). Αυτός λοιπόν προφανώς τιμώντας αυτούς που του έκαναν και τα έξοδα για την ΤΖΑΜΠΑ εκδρομούλα του,θεώρησε σωστό να βγάλει μια ανακοίνωση σχετικά με την επίσκεψη του αυτή. Στην ιστοσελίδα λοιπόν της UNPO (http://unpo.org/article/19501) αναφέρονται τα εξής :

“Συμπεράσματα της UNPO από διερευνητική αποστολή στη Δυτική Θράκη: Η κατάσταση της τουρκικής μειονότητας στην Ελλάδα ολοένα και πιο ανησυχητική

4772

Στις 22 του Σεπτέμβρη του 2016 UNPO έκανε 4 ημερών διερευνητική αποστολή στη Δυτική Θράκη, κατά την οποία συλλέχθηκαν από πρώτο χέρι στοιχεία για τους όρους και τον τρόπο αντιμετώπισης της τουρκικής μειονότητας στην Ελλάδα. Η αποστολή οργανώθηκε από την Ομοσπονδία Τούρκων Δυτικής Θράκης στην Ευρώπη (ABTTF) και περιελάμβανε αντιπροσώπους από UNPO, Κέντρο Maurits Coppieters (CMC), το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι και τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Nils Torvalds (ALDE, Φινλανδία) και PAL Csaky (ΕΛΚ , Σλοβακία). Μια ολοκληρωμένη έκθεση σχετικά με τα πορίσματα και τις συστάσεις της αποστολής θα παρουσιαστεί σε ελληνικά και θεσμικά όργανα της ΕΕ στις αρχές του 2017.

4770

Από 19 – 22 Σεπ, 2016, μια διερευνητική αποστολή 4 ημερών διεξήχθη στη Δυτική Θράκη, την ελληνική περιφέρεια που είναι η πιο πυκνοκατοικημένη από εθνοτικά Τούρκους. Τα συμπεράσματα που πρέπει να συναχθούν από την αποστολή αυτή ήταν βαθύτατα ανησυχητικά, ειδικά σε σχέση με τα ζητήματα της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και την ελευθερία της πίστης. Παρά τις διάφορες εκκλήσεις από την κοινότητα για την αναγνώριση και δίκαιη μεταχείριση, που υποστηρίζεται από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) υπέρ τους, η κατάσταση παραμένει στάσιμη, με τις ελληνικές αρχές να αρνούνται να αναγνωρίσουν επισήμως οποιαδήποτε μειονότητα, πλην της μουσουλμανικής, που προβλέπεται στην ηλικία σχεδόν 100 ετών συμφωνία της Λωζάννης (1923).

4771

Οι εκπρόσωποι της αποστολής είχαν την ευκαιρία να συναντηθεί με ένα ευρύ φάσμα ακτιβιστών ομάδων με επιρροή, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και του κόμματος DEB. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στην εκπαιδευτική και θρησκευτική αυτονομία και τον αγώνα για νομική αναγνώριση. Στην συζήτηση με τον εκλεγμένο μουφτή Κομοτηνής, αυτός τόνισε το πρόβλημα της θρησκευτικής αυτονομίας, καθώς επεσήμανε το πως επιλέγονται οι μουφτήδες από τις ελληνικές αρχές αλλά και την έλλειψη επίσημης αναγνώρισης των ιμάμηδων. Επισκέψεις τόσο σε Κομοτηνής και Ξάνθη υπογράμμισαν περαιτέρω το ζήτημα της έλλειψης ελευθερίας της πίστης, καθώς μερικά από τα τζαμιά στις περιοχές αυτές είχαν δεχθεί επίθεση ή είχε σταματήσει η επισκευή τους. Αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα από τις παρενοχλήσεις των εθνοτικά Τούρκων που είναι θύματα  της αστυνομίας και των Ελλήνων εθνικιστών.

Οι εκπρόσωποι της αποστολής είχαν επίσης συζητήσεις με την Ένωση Τουρκικής Νεολαίας Κομοτηνής, όπου τέθηκε το πάγιο θέμα της νομικής αναγνώρισης των εθνοτικά  Τούρκων στην Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν έχει καμία επίσημη αναγνώριση οποιασδήποτε ομάδας ιθαγενών και με αυτό τον τρόπο το κράτος αρνείται να παράσχει ζωτικής σημασίας μορφές προστασίας των μειονοτήτων. Η Ελλάδα επιτρέπει μόνο το δικαίωμα του ατόμου στον αυτοπροσδιορισμό και έτσι προσπαθεί να αρνηθεί την ύπαρξη της εθνικής τουρκικής κοινότητας. Εκτός από αυτό, οι ελληνικές αρχές αναγνωρίζουν μόνο μουσουλμανική μειονότητα, όπως αναφέρεται στη Συνθήκη της Λωζάννης του 1923, κάτι το οποίο είναι προβληματικό, καθώς το γεγονός ότι δεν είναι όλα τα μέλη της τουρκικής μειονότητας είναι μουσουλμάνοι, αφήνει πολλά άτομα σε ένα νομικό κενό να επιδιώκουν κρατική αναγνώριση και προστασία.

Επιπλέον, η διερευνητική αποστολή περιλάμβανε  κοινή συνεδρίαση με την ΠΕΚΕΜ,  με την Ένωση Τούρκων Δασκάλων Δυτικής Θράκης, η οποία κατέδειξε το επείγον  του θέματος της εκπαιδευτικής αυτονομίας. Ο αριθμός των δίγλωσσων σχολείων και των νηπιαγωγείων για τα παιδιά της μειονότητας βρίσκεται σε φθίνουσα πορεία, και για τους λίγους που παραμένουν η ποιότητα της εκπαίδευσης υπολείπεται κατά πολύ κάτω από ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Δυστυχώς, αυτό θέτει σοβαρούς περιορισμούς στη νεολαία της Δυτικής Θράκης: παρά την ποσόστωση 0,5% σε πανεπιστήμια στην Ελλάδα, οι περισσότεροι τουρκόφωνοι εξακολουθούν να μην καταφέρουν να αποκτήσουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Συνολικά, η τετραήμερη διερευνητική αποστολή στη Δυτική Θράκη επιβεβαίωσε ότι η κατάσταση των εθνοτικά Τούρκων στην Ελλάδα είναι ολοένα και πιο ανησυχητική και απαιτεί επείγουσα προσοχή. Μια ολοκληρωμένη έκθεση σχετικά με τα συμπεράσματα και τις συστάσεις θα συγκεντρωθεί κατά τους επόμενους μήνες, και στη συνέχεια θα υποβληθεί σε ελληνικά και θεσμικά όργανα της ΕΕ, με την ελπίδα να φέρει το ζήτημα των εθνοτικά Τούρκων της Δυτικής Θράκης στο προσκήνιο………¨

Προφανώς ο Χαμπίπογλου της ΕΟΤΔΘ δεν μπορεί να έχει παράπονο ! Τα λεφτά της Τουρκίας έπιασαν τόπο !


ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ


Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις που είχε η επιτροπή που ήρθε από την Ευρώπη στην Δυτική Θράκη

147462002680854

Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις που είχε στην Δυτική Θράκη η επιτροπή που υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τούρκων Δυτικής Θράκης (ΕΟΤΔΘ), ερεύνησε επιτόπου τα θέματα της τουρκική μειονότητας δυτικής Θράκης.

Στην επιτροπή από την Ευρώπη που ήρθε με διοργάνωση από την ΕΟΤΔΘ, μετείχαν ο ευρωβουλευτής Νιλς Τόρβαλντς της σουηδικής μειονότητας της Φινλανδίας, ο ευρωβουλευτής Παλ Στζάκι της ουγγρικής μειονότητας της Σλοβακίας, ο πρόεδρος της ΕΟΤΔΘ Χαλίτ Χαμπίπογλου, Μαρίνο Μπουστατζίν- Γ.Γ. της Οργάνωσης των μη Εκπροσωπούμενων Εθνών και Λαών (UNPO), Μιγκέλ Μαρτίνεζ-αντιπρόεδρος της Ελεύθερης Ευρωπαϊκής Συμμαχίας (EFA) και μέλος του Δ.Σ. του Think Tank της EFA Μορίτς Κοπιετέρ,  , ο ιδρυτής και εκπρόσωπος του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι Παναγιώτης Δημητράς,  Μεχμέτ Χουσείν-αντιπρόεδρος της ΕΟΤΔΘ, ο υπεύθυνος των κεντρικών γραφείων της ΕΟΤΔΘ Ενγκίν Σοϊγιλμάζ και ο Αλή Αλή Τσαβούς-μέλος της Ομάδας Διεθνών Δραστηριοτήτων της ΕΟΤΔΘ.

Η επιτροπή που ήρθε από την Ευρώπη για να εξετάσει επιτόπου τα θέματα και την κατάσταση της τουρκικής μειονότητας δυτικής Θράκης, έφτασε στις 19 Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα στην Κομοτηνή.  Η επιτροπή άρχισε τις επισκέψεις και τις συναντήσεις της την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη. Αρχικά επισκέφτηκαν τον μουφτή Κομοτηνής Ιμπραήμ Σερίφ στο γραφείο του και συζήτησαν μαζί του. Aναφέρεται πως στην συνάντηση συζητήθηκε το θέμα των μουφτειών και κάποια θέματα της επικαιρότητας.

Η επιτροπή έπειτα πήγε στον Σύλλογο Επιστημόνων Μειονότητας Δυτικής Θράκης(BTAYTD). Εκεί μαζί με την Πολιτιστική Εκπαιδευτική Εταιρία Μειονότητας Δυτικής Θράκης (ΠΕΚΕΜ), την (BTAYTD) και την ένωση Τούρκων Δασκάλων Δυτικής Θράκης, έγινε μια κοινή συνεδρίαση σχετικά με τα θέματα που υπάρχουν στο πεδίο της εκπαίδευσης.

Η επιτροπή που ήρθε από την Ευρώπη επισκέφτηκε την Ένωση Τουρκικής Νεολαίας Κομοτηνής. Εκεί ο πρόεδρος Κοράι Χασάν περιέγραψε στην επιτροπή τον νομικό αγώνα και την ιστορία της ένωσης.
Η επιτροπή την ίδια μέρα επισκέφτηκε την Τουρκική Ένωση Ξάνθης. Εκεί η τα μέλη της επιτροπής συναντήθηκαν με τον πρόεδρο της ΤΕΞ Αχμέτ Κουρτ και ενημερώθηκαν για την ιστορία και ιδιαίτερα για τον νομικό αγώνα της ΤΕΞ.

Οι ευρωβουλευτές και οι εκπρόσωποι των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στο επίπεδο των ανθρωπίνων και μειονοτικών δικαιωμάτων, το απόγευμα της 20/9 συναντήθηκαν στην ένωση Τούρκων Δασκάλων Δυτικής Θράκης με μειονοτικούς δημοσιογράφους. Ο εκ Φινλανδίας ευρωβουλευτής Νιλς Τόρβαλντς ανέφερε πως η Ε.Ε. μετά από το Brexit και γεγονότα της τελευταίας περιόδου η Ε.Ε. έχει εισέλθει σε μια δύσκολη περίοδο και φυσικά οι μειονότητες έχουν ανάγκη την Ε.Ε. . Ο Τόρβαλντς υπενθύμισε πως είναι γεννημένος το 1945 και ότι παρά τα προβλήματα η Ευρώπη σήμερα σε σχέση με την κατάσταση μετά από τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο είναι σε καλύτερη κατάσταση, ενώ εξέφρασε την πίστη του πως αυτά τα προβλήματα θα ξεπεραστούνε. Ο Τόβαλντς εξέφρασε την ικανοποίηση του για την επίσκεψη στην Δυτική Θράκη και πρόσθεσε πως οι Τούρκοι της Δυτικής Θράκης είναι ανάγκη να αγωνιστούνε λαμβάνοντας υπόψη την συνθήκη της Λωζάννης και τις άλλες διεθνείς συμφωνίες.

Ο εκ Σλοβακίας ευρωβουλευτής Παλ Στζάκι, είπε πως η Ελλάδα έχει ένα από τα πιο άσχημα μητρώα ευρωπαϊκών χωρών στα πεδία των ανθρωπίνων και μειονοτικών δικαιωμάτων. Ο Στζάκι είπε πως η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει την εθνική ταυτότητα της τουρκικής μειονότητας Δυτικής Θράκης και πρόσθεσε πως ¨Η Ελλάδα πρέπει να σας αναγνωρίσει ως τουρκική μειονότητα. Δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό.¨ Ο Στζάκι είπε πως η μη εφαρμογή των αποφάσεων του ΕΔΑΔ είναι κάτι που δεν συνάδει με την λογική και το δίκαιο.

Ο Παναγιώτης Δημητράς ανέφερε πω τα Ηνωμένα Έθνη έχουν κάνει συστάσεις στην Ελλάδα σχετικά με τα δικαιώματα των μειονοτήτων και ζήτησε να εκπληρώσει η Ελλάδα αυτές τις συστάσεις. Ο Δημητράς θύμισε πως τα πολιτικά κόμματα θα θέτουν τα μειονοτικά δικαιώματα της τουρκικής μειονότητας δυτικής Θράκης και ιδιαίτερα το θέμα της άρνησης της εθνικής ταυτότητας και πρόσθεσε πως και οι μειονοτικοί βουλευτές εμφανίζονται διστακτικοί στο να θέσουν αυτό το θέμα.

Η επιτροπή που ήρθε από την Ευρώπη στις 21/9 ημέρα Τετάρτη, επισκέφτηκαν τα κεντρικά γραφεία του DEB και εκεί συναντήθηκαν με τον Γενικό Πρόεδρο Μουσταφά Αλή Τσαβούς και με διοικούντες του κόμματος.  Η επιτροπή ενδιαφέρθηκε για τις δραστηριότητες του κόμματος μετά από την εκλογική επιτυχία στις ευρωεκλογές του 2014 και ενημερώθηκε για θέματα που αφορούν την μειονότητα.

Οι Ευρωπαίοι καλεσμένοι αργότερα πήγαν στο Διδυμότειχο. Εκεί τα μέλη της επιτροπής συναντήθηκαν με τον πρόεδρο και την διοίκηση του Αθλητικού-Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Μουσουλμάνων Διδυμοτείχου και είδαν το ιστορικό τζαμί Τσελεμπί Σουλτάν Μεχμέτ.

14344281_10154661292274887_6648943229235688094_n

14330117_10154661628864887_568725215250534620_n

14344926_10154664778424887_2843866326685827145_n

14355041_10154661854879887_7376257216759293232_n

14355544_10154662247769887_3913874395530589090_n

14359033_10154662247784887_3402587895059748839_n

14359221_10154661646894887_8043533131035262774_n

14359266_10154661292439887_1688428240130191170_n

14364740_10154664778229887_7938761662275840983_n

14368849_10154661628949887_3643063635510312533_n

14440982_10154661628874887_4961947860085136790_n
http://gundemgazetesi.com/haber/detay/2089

23/9/2016