31/01/2017: Όχι άλλοι νεκροί πρόσφυγες – Άμεση μεταφορά των αιτούντων άσυλο από τα νησιά του Αιγαίου στην ενδοχώρα για δίκαιη επί της ουσίας εξέταση των αιτήσεών τους σε συνθήκες ελευθερίας και αξιοπρεπούς διαβίωσης

ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΑΣΥΛΟ
WEB: http://asylumcampaign.blogspot.gr,
EMAIL: kampaniagiatoasylo@gmail.com


asilo

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Όχι άλλοι νεκροί πρόσφυγες – Άμεση μεταφορά των αιτούντων άσυλο από τα νησιά του Αιγαίου στην ενδοχώρα για δίκαιη επί της ουσίας εξέταση των αιτήσεών τους σε συνθήκες ελευθερίας και αξιοπρεπούς διαβίωσης

Οι οργανώσεις που συμμετέχουμε στην Καμπάνια για την Πρόσβαση στο Άσυλο έχουμε ήδη από τους πρώτους μήνες του 2016 εκφράσει την έντονη ανησυχία μας για την υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και την Ελληνική κυβέρνηση πολιτικών ασύλου οι οποίες  αποτελούν πρωτοφανή οπισθοχώρηση  από το ευρωπαϊκό κεκτημένο στον τομέα της προστασίας των προσφύγων. Τις διαπιστώσεις μας αυτές  διατυπώσαμε και τεκμηριώσαμε   σε  προηγούμενες δημόσιες τοποθετήσεις μας  και με  την από 31.3.2016 συνέντευξη τύπου  που δόθηκε σε σχέση με την Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας και  τις εξελίξεις που πυροδοτούσε.

Σήμερα, εννέα μήνες αργότερα,  η πραγματικότητα  επιβεβαιώνει τους φόβους που εκφράσαμε και  η Κοινή  Δήλωση   αποδεικνύεται ολέθρια για την διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος, καθώς η εφαρμογή της έχει οδηγήσει στον εγκλωβισμό χιλιάδων προσφύγων στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου,  οι οποίοι  υποχρεώνονται να ζουν  σε απαράδεκτες συνθήκες, κάτι που καταδεικνύεται με τραγικό τρόπο από τον θάνατο τεσσάρων αιτούντων άσυλο

Α.   Σε σχέση με την κατάσταση στα νησιά, η καμπάνια για το άσυλο επισημαίνει ότι:

 • Στα νησιά του Βορειανατολικού Αιγαίουέχουν εγκλωβιστεί περί τους 16.000 πρόσφυγες, σε συνθήκες αφόρητου συνωστισμού καθώς ο αριθμός τους ξεπερνά κατά πολύ την δυναμικότητα των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των άλλων διαθέσιμων χώρων διαμονής.
 • Σε όλους τους νεοεισερχόμενους αδιακρίτως, επιβάλλεται κράτηση έως και 25 ημερών,   συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, χωρίς  καμία  εξατομικευμένη αξιολόγηση.
 • Επιβάλλεται σε όλους τους αιτούντες άσυλο που υπάγονται στην διαδικασία της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας περιορισμός υποχρεωτικής παραμονής στα νησιά,  παρά το γεγονός ότι  οι συνθήκες υποδοχής είναι παντελώς  ασύμβατες με το σχετικό νομικό πλαίσιο  και δεν τηρούνται ούτε οι στοιχειώδεις κανόνες ασφαλείας.
 • Οι διαδικασίες υποδοχής πάσχουν καθώς παρατηρούνται:

-σοβαρές ελλείψεις στη διαδικασία εντοπισμού και κατάλληλης μέριμνας για τα πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες
-σημαντικές καθυστερήσεις  στην καταγραφή και εξέταση των αιτημάτων ασύλου
– ζητήματα  παραβίασης της αρχής της μη-διάκρισης από την κατά προτεραιότητα καταγραφή και επεξεργασία των αιτήσεων συγκεκριμένων εθνικοτήτων
-απόρριψη ως απαραδέκτων   της μεγάλης πλειονότητας των αιτημάτων Σύρων προσφύγων με βάση εφαρμογή της έννοιας της “ασφαλούς τρίτης χώρας”  για την Τουρκία παρά  και τις τελευταίες εξελίξεις στη χώρα  και την πληθώρα στοιχείων που τεκμηριώνουν ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου για να χαρακτηριστεί ως  τέτοια
-ζητήματα αρμοδιότητας και λογοδοσίας λόγω της συμμετοχής του προσωπικού του EASO στην διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων ασύλου.

 • Μεταξύ των προσώπων που έχουν επιστραφεί στην Τουρκία κατ’εφαρμογή\ της Κοινής Δήλωσης, καταγράφονται περιπτώσεις προσώπων που είχαν αιτηθεί διεθνή προστασία στην Ελλάδα και παρ’ όλα αυτά απομακρύνθηκαν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου
 • Εξαιτίας των απαράδεκτων συνθηκών υποδοχής οι εγκλωβισμένοιεπιχειρούν να εγκαταλείψουν τα  νησιά και μεταβαίνουν στην ενδοχώρα, με αποτέλεσμα  την επιδείνωση της πραγματικής άλλα και της νομικής τους θέσης, καθώς   δημιουργείται νομικό κενό ως προς το καθεστώς παραμονής τους στη χώρα

Β.   Σε ό,τι αφορά την ενδοχώρα η Καμπάνια για την Πρόσβαση στο Άσυλο επισημαίνει ότι:

 • Παραμένουν, σύμφωνα με τις αρχές, περίπου σαράντα επτά χιλιάδες πρόσφυγες, σημαντικό μέρος των οποίων διαβιεί σε άθλιες συνθήκες που σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζουν το όριο της ταπεινωτικής και εξευτελιστικής μεταχείρισης.
 • Η είσοδος και ο εγκλωβισμόςστη χώρα ενός τόσο  σημαντικού αριθμού προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, ανέδειξε εκ νέου τα  συστημικά προβλήματα της ελληνικής διοίκησης σε ότι αφορά την υποδοχή  και την πρόσβαση σε ένα δίκαιο και αποτελεσματικό σύστημα διεθνούς προστασίας . Σημειώνουμε ειδικότερα:

-τη σημαντική καθυστέρηση  στην ολοκλήρωση της πλήρους καταγραφής και της εξέτασης των αιτημάτων ασύλου και στην ολοκλήρωση υποθέσεων μετεγκατάστασης και οικογενειακής επανένωσης, η οποία παρατείνει την αγωνία και την αναμονή των αιτούντων
-την  δυσκολία που δημιουργεί  η υποχρεωτική μέσω skype  πρόσβαση στην διαδικασία ασύλου, που αποκλείει μεγάλο μέρος των αιτούντων τόσο  λόγω  έλλειψης πρόσβασης στα κατάλληλα μέσα, όσο και λόγω της περιορισμένης δυνατότητας πρόσβασης  μέσω  των λίγων διαθέσιμων χειριστών.
–την προβληματική εξέταση των αιτημάτων σε β’ βαθμό, ιδιαίτερα   μετά  τη σύσταση των Ανεξάρτητων Επιτροπών  Προσφυγών (με την τροποποίηση του νόμου 4375/2016)   και την βάσει αυτής  ευρεία  συμμετοχή δικαστικών λειτουργών, στις επιτροπές, καθώς η νομιμότητα της συγκρότησής των επιτροπών αμφισβητείται και το θέμα εκκρεμεί στα διοικητικά δικαστήρια.

Γ.   Οι ανωτέρω εκτεθείσες πολιτικές έχουν επιπλέον:

 • Ενισχύσει εντάσεις  και παραγάγει  φαινόμενα δυσανεξίας στις τοπικές κοινωνίες , που μέχρι χθες  ένοιωθαν αλληλέγγυες  στους πρόσφυγες, εκθέτοντας τες  στην   επιρροή  της ρατσιστικής  ρητορικής  και των οπαδών της,   πράγμα για το οποίο  και εκφράζουμε την ανησυχία μας.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να εκφράσουμε την ανησυχία μας και για την εξίσου ανησυχητική αδράνεια των αρμόδιων αρχών σε περιστατικά βιαιοτήτων εναντίον προσφύγων, όπως αυτές που σημειώθηκαν στην περιοχή του καταυλισμού στη Σούδα της Χίου.

 • Ευνοήσει τους μηχανισμούς παράνομηςδιακίνησης  σε βάρος των προσφύγων και  σε όφελος  αυτών που τους εκμεταλλεύονται.

Δ.   Μπροστά στο ανωτέρω περιγραφέν αδιέξοδο τόσο  τα ευρωπαϊκά όργανα όσο και το ελληνικό Υπουργείο Μετανάστευσης, όχι μόνον δεν δείχνουν καμία πρόθεση  αλλαγής των πολιτικών που συνδέονται με την Κοινή Δήλωση ΕΕ Τουρκίας  αλλά αντίθετα  ανακοινώνουν τη συνέχιση και επέκταση αυτών των πολιτικών. Ειδικότερα:

 • Οιελληνικές αρχές ετοιμάζονται ήδη να μεταφέρουν τους πρόσφυγες των οποίων η υπόθεση εκκρεμεί σε κλειστά κέντρα, δηλαδή σε κέντρα κράτησης.
 • Οι ευρωπαϊκές και οι ελληνικές αρχές σχεδιάζουν να επεκτείνουν την εφαρμογή της διαδικασίας επανεισδοχής στην Τουρκία και στις μόνες κατηγορίες προσφύγων που είχαν εξαιρεθεί, δηλαδή στους ευάλωτους και τους αιτούντες οικογενειακή επανένωση, βάσει του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ.
 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει την επανάληψη των επιστροφών αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ, που έχει επανειλημμένως κατακριθεί και καταγγελθεί για τις αδιέξοδες , άδικες και απάνθρωπες καταστάσεις που παράγει  και παρά και ενάντια στις διαπιστώσεις   της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης (της αρμοδίας    για την αξιολόγηση των γενικών μέτρων που η Ελληνική Κυβέρνηση έχει λάβει  για τη  συμμόρφωση προς την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην υπόθεση M.S.S. κατά Βελγίου και Ελλάδας της 21ης Ιανουαρίου 2011), ότι η Ελλάδα δεν έχει θεραπεύσει  τις παραβιάσεις της νομοθεσίας, για τις οποίες καταδικάστηκε από το ΕΔΔΑ μεταξύ άλλων και με την ανωτέρω απόφαση .[1]

Ε.   Προτάσεις της Καμπάνιας

Οι οργανώσεις που συμμετέχουμε στην Καμπάνια  για την Πρόσβαση στο Άσυλο θεωρούμε ότι η  αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων απαιτεί  ριζική αλλαγή πολιτικής και ειδικότερα :

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο απαιτείται η αντικατάσταση του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ από έναν μόνιμο μηχανισμό μετεγκατάστασης (relocation) αιτούντων άσυλο, δεσμευτικό για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, στη βάση μιας δίκαιης κατανομής και επιμερισμού ευθύνης μεταξύ των κρατών μελών, με σκοπό την προστασία των προσφύγων.

Στο εθνικό επίπεδο  απαιτείται   να εφαρμοστεί ένα δίκαιο και αποτελεσματικό σύστημα υποδοχής που αφενός θα σέβεται τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο, όπως αυτά αποτυπώνονται στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο, και αφετέρου θα έχει την δυναμικότητα να διαχειριστεί σε εύλογο χρόνο την καταγραφή και εξέταση των αιτημάτων ασύλου, καθώς και την διεκπεραίωση των υποθέσεων οικογενειακής επανένωσης και μετεγκατάστασης.

Ειδικότερα:

1) Θα πρέπει να  εγκαταλειφθούν άμεσα οι παρακάτω ακολουθούμενες πρακτικές:

 • Η επιβαλλόμενη αδιακρίτως και χωρίς εξατομικευμένη αξιολόγηση κράτηση στα ΚΥΤ
 • η κρίση επί του παραδεκτού που βασίζεται στην οφθαλμοφανώς αντιβαίνουσα στο διεθνές δίκαιο θεώρηση της Τουρκίας ως πρώτης χώρας ασύλου ή ασφαλούς τρίτης χώρας
 • ο περιορισμός διαμονής των αιτούντων άσυλο στα νησιά του Αιγαίου και η υπαγωγή τους σε συνθήκες διαβίωσης που σε πολλές περιπτώσεις θέτουν σε κίνδυνο την σωματική τους ακεραιότητα ή /και συνιστούν εξευτελιστική μεταχείριση
 • η προτεραιοποίηση εθνικοτήτων για εξυπηρέτηση των σκοπιμοτήτων της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας
 • η εμπλοκή στη διαδικασία εξέτασης αιτημάτων ασύλου προσωπικού του EASOπου δεν προβλέπεται από τον Κανονισμό της Υπηρεσίας αυτής.

2)  Οι αιτήσεις ασύλου που υποβάλλονται στα νησιά θα πρέπει να εξετάζονται επί της ουσίας στην ενδοχώρα σε συνθήκες ελευθερίας και αξιοπρεπούς διαβίωσης.

3) Θα πρέπει να προχωρήσει κανονικά η εξέταση των υποθέσεων όσων έχουν εγκαταλείψει τα νησιά και βρίσκονται στην ενδοχώρα.

Επιπλέον, σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί στην ενδοχώρα τονίζουμε ότι θα πρέπει:

 • Να ενισχυθεί αποφασιστικά η δυναμικότητα της υπηρεσίας ασύλου ώστε να διασφαλίζεται
  – πλήρης πρόσβαση των αιτούντων στη διαδικασία ασύλου με αυτοπρόσωπη εμφάνιση στα ΠΓΑ
  – δίκαιη εξέταση των αιτημάτων ασύλου σε εύλογο χρόνο
  – ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων οικογενειακής επανένωσης και μετεγκατάστασης
 • Να παρασχεθούν συνθήκες υποδοχής συμβατές με τα προβλεπόμενα στο διεθνές δίκαιο

Προς το σκοπό αυτό επιβάλλεται να γίνει επιτέλους ταχεία απορρόφηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, οι οποίοι παραμένουν –εν καιρώ προσφυγικής και οικονομικής κρίσης-αναξιοποίητοι λόγω κακών κυβερνητικών χειρισμών σε σχέση με την συγκρότηση και λειτουργία αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής.

Με δεδομένο ότι περαιτέρω καθυστέρηση θα επιφέρει ακόμα καταστροφικότερα αποτελέσματα, θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι αρμόδιες ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές θα λάβουν σοβαρά υπ’όψιν τις προτάσεις μας και δηλώνουμε ότι είμαστε στη διάθεσή τους για διάλογο πάνω σε αυτές.

ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (αλφαβητικά):

ΑΙΤΗΜΑ http://www.aitima.gr
ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων http://arsis.gr
Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων & Μεταναστώνhttp://migrant.diktio.org
Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκιhttps://greekhelsinki.wordpress.com
Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες http://www.gcr.gr
Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων http://www.refugees.gr
Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών – Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων http://www.ecclesia.gr/greek/koinonia/kspm.html
PRAKSIS http://www.praksis.gr
Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων http://www.tokeli.gr


[1] ECRE Comments  on the European Commission Recommendation relating to the reinstatement of Dublin transfers to Greece – C(2016) 871 http://www.ecre.org/ecre-comments-on-the-commission-recommendation-relating-to-the-reinstatement-of-dublin-transfers-to-greece/. Οράτε επίσης πρόσφατη απόφαση του ΕΔΔΑ με την οποία απαγορεύτηκε στην Ουγγαρία η επιστροφή αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα με βάση τον Κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ: ECtHR, M.S. v. Hungary, Application No 64194/16; H.J. v. Hungary, Application No 70984/16. See further Hungarian Helsinki Committee, Update onDublin transfers, 14 December 2016, available at: https://goo.gl/R3Thn5;  Δήλωση ΕΕΔΑ σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επανενεργοποιηθεί ο μηχανισμός επιστροφής προσφύγων στο πλαίσιο του συστήματος του Δουβλίνου (19.12.2016), http://www.nchr.gr/images/pdf/nea_epikairothta/Dublin_statement_gr.pdf.


31/01/2017: No more dead refugees – Immediate transportation of the asylum seekers from the Aegean islands to the mainland for a fair examination of the merits of their asylum applications in a context of freedom and decent living conditions

CAMPAIGN FOR THE ACCESS TO ASYLUM
WEB: http://asylum-campaign.blogspot.gr,
E-MAIL:  kampaniagiatoasylo@gmail.com


asilo

Athens, 31 January 2017

PRESS RELEASE

No more dead refugees – Immediate transportation of the asylum seekers from the Aegean islands to the mainland for a fair examination of the merits of their asylum applications in a context of freedom and decent living conditions

Our organizations participating in the Campaign for the Access to Asylum, have already expressed since the very beginning of 2016 our deepest concern in relation to the adoption by the European Union and the Greek Government of asylum policies which constitute an unprecedented retreat from the European acquis in the field of refugee protection. This view has been expressed and documented in our previous public statements as well as in our press conference held on the 31st of March 2016 in reference to the EU-Turkey Statement and its repercussions.

Today, nine months later, reality reaffirms our previously expressed fears and the Joint Statement proves to be disastrous for the management of the refugee issue, given that its implementation has led to the stranding of thousands of refugees on the islands of the north east Aegean Sea, who are forced to live under unacceptable conditions. This is tragically evidenced by the death of four asylum seekers.

Α.   Concerning the situation on the islands, the Campaign for the Access to Asylum would like to point out the following:

      There are more than 16.000 refugees stranded on the islands of the north east Aegean Sea, living in overcrowded Reception and Identification Centers, their number exceeding by far the capacity of those centers and all other available accommodation places.

      Detention up to 25 days is imposed to all new comers, including vulnerable groups, without any individualized evaluation.

      A mandatory restriction to stay at the islands is imposed to all asylum seekers falling within the scope of application of the EU-Turkey Statement notwithstanding the fact that the reception conditions are completely incompatible with the relevant legal framework and not even the minimum safety standards are being observed.

    The reception procedures are problematic given that there are:

–     significant insufficiencies in the identification and protection for vulnerable cases

–     serious delays in the registration and examination of the asylum applications

–      violation of the principle of non-discrimination by the prioritization of the registration and processing of the applications of persons of specific nationalities

–     rejection  of  the  largest  majority  of  the  asylum  applications  by  Syrian  nationals  as inadmissible on the grounds of the implementation of the “safe third country” concept for Turkey, without due regard to the latest developments in the country and the abundance of evidence that it does not meet the legal requirements for being considered as such

–      competence and accountability issues because of the involvement of EASO personnel in the examination procedure of the asylum requests.

      Among the persons that have been returned to Turkey under the Joint Statement framework there have been documented cases of people that had previously requested international protection and were removed in violation of international law.

      Because of the unacceptable reception conditions, the persons stranded on the islands attempt to abandon the islands and come to the mainland, which in turn results to the deterioration of their actual and legal situation due to the legal gap that is created concerning their residence status in the country.

 1. Concerning the situation in the mainland, the the Campaign for the Access to Asylum highlights the following:

      According to the Greek authorities, there are still approximately 47.000 refugees staying in the country, a big number of whom lives in unacceptable conditions, sometimes reaching the threshold of inhuman and degrading treatment.

      The entrance and stranding in the country of such a big number of people in need of international protection has illustrated anew the systemic problems of the Greek administration in relation to the reception and access to a fair and effective system of international protection. We would specifically like to stress:

–      the significant delay in the processing of the registration and examination of the asylum applications as well as of the processing of the relocation and family reunification cases, which aggravates the agony and the stand-by feeling of the asylum seekers

–      the  difficulties caused  by  the obligatory  skype access  to  the  asylum  procedure,  which excludes a big part of the applicants from the asylum system due to the unavailability of appropriate means, as well as by the limited access due to the small number of available staff

–      the problematic examination of the applications at second instance, especially after the formation of the Independent Appeal Committees (under the amended provisions of the Law 4375/2016) and the subsequent extended participation of judges at these committees, taking into account that the legality of the formation of these committees is being challenged in front of the Greek administrative courts.

 1. In addition, the aforementioned policies have:

      Intensified the tensions and created incidents of intolerance to the local communities, which were until recently standing in solidarity with the refugees, exposing them to the influence of the racist rhetoric and its followers, for which we are expressing our concern.

At this point we would also like to express our concern for the similarly alarming inaction of the competent authorities concerning incidents of violence against refugees like the ones that took place at the camp of the Souda region of Chios.

      Moreover,  as  a  result  of  these  policies  the  smuggling  mechanisms  have  strengthened  at  the expense of refugees and in favor of those taking advantage of them.

 1. D. Faced with the already illustrated  dead-end situation not only do the European institutions and the Greek Ministry of Migration not show any intention of changing the policies connected to the EU-Turkey Statement, but, on the contrary, they announced the continuance and extension of those policies. In particular:

      The Greek authorities are already preparing to transfer the asylum seekers whose applications are still pending to closed centers, which practically means detention centers.

      The  European  and  the  Greek  authorities  are  planning  to  extend  the  implementation  of  the readmission procedure to Turkey to the only categories of asylum seekers so far excluded, in particular to vulnerable cases and to family reunification applicants under the Dublin III Regulation.

      The European Commission is planning the resumption of asylum seekers’ returns back to Greece under the Dublin III Regulation, which has continuously been criticized and condemned for the deadlock, unfair and inhuman situations it produces, and without regard and against the findings of the Council of Europe Committee of Ministers (which is the competent authority for the evaluation of the general measures adopted by the Greek government concerning its compliance   to the M.S.S. v Belgium and Greece judgement of  the 21st January 2011 of the European Court of Human Rights) that Greece hasn’t cured the violations of the legislation for which it was convicted by the European Court of Human Rights with the aforementioned judgements among others.1

Ε.   Recommendations

Our organizations participating to the Campaign for the Access to Asylum believe that in order that the above problems can be tackled, a completely different policy should be adopted. More specifically:

At the EU level there is a need to abolish the Dublin III Regulation and create a permanent relocation mechanism, binding for all member states, on the basis of a fair distribution and responsibility sharing, aiming at the protection of refugees.

At the national level there is a need for the implementation of a fair and effective reception system which will  on  one  hand  respect  the  rights  of  asylum  seekers  as  those  are  depicted  in  national,  EU  and international law, and on the other hand have the capacity to manage in due time registration and examination of asylum applications, as well as processing of family reunification and relocation cases.

More specifically:

1)          The following practices followed by the authorities should be immediately abandoned:

      blanket  detention  at  Reception  and  Identification  Centers,  without  any  individualized evaluation

      admissibility assessment based on the consideration of Turkey as first country of asylum or safe third country which is overtly violating international law

      mandatory restriction of stay at the islands in conditions endangering asylum seekers and subjecting them to degrading treatment

      prioritization  of  certain  nationalities  for  the  needs  of  implementing  the  EU-Turkey statement

      involvement  of  EASO  staff  in  the  asylum  process  despite  the  fact  that  this  is  not  in accordance with the Regulation of this EU Agency.

2)           Asylum applications submitted in the islands should be examined in merits at the mainland in a context of freedom and decent living conditions.

3)           Asylum applications submitted by persons who have left the islands and have moved to the mainland should also be examined in merits at the mainland.

Moreover, regarding the situation in the mainland we would like to stress that the following steps should be taken:

    Strenghtening of the Asylum Service so as to ensure:

–     full access to the asylum procedure by showing up to the Regional Asylum Offices

–     fair examination of asylum applications in due time

–     fast processing of family reunification and relocation cases

    Provision of reception conditions which are compatible with international law.

To this end it is urgent that the authorities will soon absorb the available EU funding which is not taken advantage of  –in  times  of  refugee  and  financial  crisis-  due  to  delays  in constituting and running the Responsible Authority.

Given that more delay in taking these steps will lead to even more disastrous results, we hope that the competent Greek and EU authorities will take our recommendations into serious consideration and we remain at their disposal for detailed discussion on them.

THE ORGANIZATIONS (in alphabetical order):

ΑΙΤIΜA http://www.aitima.gr

ARSIS – Association for the Social Support of Youth  http://arsis.gr

Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων & Μεταναστών  http://migrant.diktio.org

Greek Helsinki Monitor https://greekhelsinki.wordpress.com

Greek Council for Refugees  http://www.gcr.gr

Greek Forum of Refugees http://www.refugees.gr

KSPM-Ecumenical Refugee Program
http://www.ecclesia.gr/greek/koinonia/kspm.html

PRAKSIS http://www.praksis.gr

Initiative for the Detainees’ Rights  http://www.tokeli.gr


1 ECRE Comments on the European Commission Recommendation relating to the reinstatement of Dublin transfers to Greece – C(2016) 871  http://www.ecre.org/ecre-comments-on-the-commission-recommendation-relating-to-the- reinstatement-of-dublin-transfers-to-greece/

See also recent ECtHR decision prohibiting Hungary to return asylum seekers to Greece under Dublin III Regulation : ECtHR, M.S. v. Hungary, Application No 64194/16; H.J. v. Hungary, Application No 70984/16. See further Hungarian Helsinki Committee, Update on Dublin transfers, 14 December 2016, available at: https://goo.gl/R3Thn5; Greek National Committee for Human Rights Statement in response to the recommendation of the European Commission to reactivate the refugee return mechanism under Dublin system (19.12.2016) available at http://www.nchr.gr/images/pdf/nea_epikairothta/Dublin_statement_gr.pdf.

31/01/2017: Γέροντας Παστίτσιος: «Να ξεμπερδεύουμε με τον μεσαίωνα»

του Μάνου Φραγκιουδάκη

Ο πρώην διοικητής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, με αφορμή καταγγελίες πολιτών και ερώτηση του χρυσαυγίτη Χρήστου Παππά στη Βουλή και πατώντας στις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα περί βλασφημίας, συνέλαβε τον δημιουργό της σατιρικής σελίδας. Ο Φίλιππος Λοΐζος, μιλώντας στο Documento, χαρακτηρίζει ανοιχτή πληγή για το πολίτευμά μας τη διατήρηση του νόμου περί βλασφημίας.

Το 2014 το δικαστήριο τον καταδίκασε σε 10 μήνες φυλάκιση με αναστολή για καθύβριση θρησκεύματος. Τρία χρόνια μετά την καταδίκη και μόλις έναν μήνα πριν πάει η υπόθεση στο Εφετείο, οι διατάξεις παραμένουν σε ισχύ παρά τις υποσχέσεις του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης Ν. Παρασκευόπουλου το καλοκαίρι του 2016 για κατάργησή τους.

«Η ρητορική του μίσους δεν έχει θέση σε μια δημοκρατική πολιτεία. Η διαχωριστική γραμμή μεταξύ της καταπολέμησης της ρητορικής του μίσους και της προστασίας της ελευθερίας του λόγου πρέπει να είναι σαφής και ευδιάκριτη σε ένα κράτος δικαίου» επισημαίνει η γγ Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μαρία Γιαννακάκη.

«Για τον λόγο αυτό, η Γενική Γραμματεία έχει υποβάλει εισήγηση στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την αναθεώρηση του Ποινικού Κώδικα, για την κατάργηση των διατάξεων περί βλασφημίας (άρθρα 198 και 199 ΠΚ) και για την ενίσχυση της διάταξης περί διακεκριμένων φθορών (382 ΠΚ) με την προσθήκη σε αυτή των τόπων λατρείας, ώστε οποιαδήποτε φθορά ή βλάβη τόπου ή αντικειμένου λατρείας να θεωρείται διακεκριμένη φθορά».

Πώς αποφάσισαν να κινηθούν οι αρχές για τη σύλληψή σου και ποιες κατηγορίες σου έχουν προσάψει;

Υποτίθεται πως κινήθηκαν έπειτα από χιλιάδες καταγγελίες εύθικτων συμπολιτών μας, αλλά στη δικογραφία μου περιλαμβάνονται μόνο δύο επώνυμες, που λογικά είναι και οι μοναδικές. Η πρώτη αποτελείται από μόλις δύο σειρές, ενώ η δεύτερη είναι ολοσέλιδη και άκρως γραφική. Κάνει λόγο για τα σχέδια της νέας τάξης πραγμάτων, τον πολυπολιτισμό που μας επιβάλλουν και άλλα τέτοια «ψεκασμένα». Την είχα διαβάσει σε μια ομιλία και το ακροατήριο δεν μπορούσε να συνέλθει από τα γέλια. Μου πρόσαψαν την κατηγορία της βλασφημίας και της καθύβρισης θρησκεύματος, που φυσικά δεν έχουν καμία σχέση με τη δράση μου.

Ποιος ήταν ο στόχος σου με τη δημιουργία της σελίδας;

Με ενοχλεί το εμπόριο πίστης γιατί πουλάς αέρα κοπανιστό και μάλιστα αφορολόγητο, αλλά αυτό που δεν μπορώ με τίποτα να ανεχθώ είναι όταν τα θρησκευτικά πρόσωπα πολιτικολογούν όπως και όποτε θέλουν, σε αντίθεση με τον απλό πολίτη που μπορεί να εκδιωχθεί ποινικά με τους νόμους της εξύβρισης, της συκοφάντησης ή της βλασφημίας ακόμη αν τους φέρει αντίλογο. Εχω τονίσει επανειλημμένα πως το κίνημα της παϊσιολατρίας είναι φονταμενταλιστικό και εκκολάφθηκε και αναδείχτηκε μέσα από τον περιθωριακό ακροδεξιό Τύπο. Αυτά έθιγε πρωτίστως η σελίδα μου, συνεπώς είχε κοινωνικοπολιτικό χαρακτήρα.

Εκανες υβριστικές αναρτήσεις;

Ούτε εγώ ούτε οι επισκέπτες. Με τις υβριστικές σελίδες δεν ασχολείται κανένας. Δε μπορείς να κάνεις ζημιά σε κανέναν με υβρεολόγιο. Μόνο με νηφάλια και δουλεμένη σάτιρα μπορείς να ακουστείς και να ενοχλήσεις.

Θεωρείς ότι έπαιξε ρόλο το ότι επικεφαλής της ΔΗΕ τότε ήταν ο Μανώλης Σφακιανάκης;

Η ΔΗΕ κράτησε ουδέτερη στάση λέγοντας πως δεν μπορεί να κάνει αλλιώς από τη στιγμή που υπήρξε εισαγγελική εντολή. Ο κύριος Σφακιανάκης με ρωτούσε πώς μπόρεσα να βάλω ένα παστίτσιο στο πρόσωπο ενός άγιου. Κατανόησα την αντίδρασή του αφού είδα πως στον τοίχο από πίσω του συντηρούσε ένα τεράστιο εικονοστάσι. Του εξήγησα τις προθέσεις μου και ηρέμησαν τα πνεύματα. Ο ίδιος σε δημόσια ομιλία του, όταν κληρικοί τον ρώτησαν τι θα γίνει με τους βλάσφημους του διαδικτύου, παραπονέθηκε λέγοντας πως όταν με κυνήγησε δεν τον στήριξε η Εκκλησία. Αυτό με κάνει να πιστεύω πως ως άνθρωπος δεν έχει κανένα πρόβλημα με τις διώξεις που παραβιάζουν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

Μπορεί ορισμένοι να έδειξαν υπερβάλλοντα ζήλο, ωστόσο αυτό από μόνο του δεν θα αρκούσε. Υπάρχουν δύο νόμοι που δίνουν πάτημα για τέτοιες διώξεις.

Η ύπαρξή τους αποσκοπεί στην προστασία των συμφερόντων της Εκκλησίας. Είναι αντιδημοκρατικοί και αντιφάσκουν, δηλαδή στη ουσία καταργούν τις επιταγές του συντάγματος για ανεξιθρησκία και ελευθερία της έκφρασης. Απειλούν τη κοινωνική ειρήνη αφού επικυρώνουν τη βία του όχλου και τις ορέξεις του εκάστοτε αυταρχικού εξουσιαστή. Πρέπει να καταργηθούν άμεσα.

Γιατί θεωρείς ότι δεν έχουν καταργηθεί μέχρι σήμερα;

Διότι δεν ζούμε σε αμιγώς κοσμικό κράτος. Δεν έχει κανένα λόγο ένα σύγχρονο αστικό κράτος να προστατεύει και να συντηρεί πρόδηλα παρασιτικούς θεσμούς. Οι διατάξεις έχουν ρίζες φεουδαρχικές, τότε που οι κοινωνίες και τα πολιτεύματα ήταν ριζικώς διαφορετικά δομημένα. Ενα προεκλογικό σύνθημα της τωρινής κυβέρνησης ήταν «ξεμπερδεύουμε με το παλιό». Ο,τι και αν σημαίνει αυτό, προσωπικά δε, μπορώ να σκεφτώ κάτι παλιότερο από τις συγκεκριμένες μεσαιωνικές διατάξεις του ποινικού κώδικα.

Τι περιθώρια υπάρχουν μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής σου και τι σημαίνει για σένα η διατήρηση του ισχύοντος νόμου;

Τα περιθώρια πλέον είναι στενά, καθότι στις 2 Μαρτίου πάω στο Εφετείο. Η διατήρηση του ισχύοντος νόμου θα αφήσει μια ανοιχτή πληγή που θα στιγματίσει για πάντα το πολίτευμα της χώρας, ακόμη και αν αθωωθώ, οπότε το ζήτημα είναι να αποσυρθούν πριν από τη δίκη μου και να αφήσουμε μια για πάντα πίσω μας το σκοτεινό τούτο περιστατικό που συνέβη σε μια σκοτεινή περίοδο.

Η πρωτόδικη απόφαση καταδίκης του “Γέροντα Παστίτσιου” από συνδικαλιστή δικαστικό (16/1/2014)

Δημοσιεύουμε σήμερα το σκεπτικό της καταδίκης του Φίλιππου Λουίζου (“Γέροντα Παστίτσιου”) στις 16 Ιανουαρίου 2014. Η κατ΄ έφεση δίκη θα γίνει στις 2 Μαρτίου 2017 στο Η’ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών με δωρεάν νομική αρωγή στον κατηγορούμενο από το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι. Επισημαίνεται πως ο δικαστής  Χρήστος Παπαδήμας που συνέγραψε το σκεπτικό επέβαλε ποινή φυλάκισης (με αναστολή) 10 μηνών ενώ η εισαγγελέας είχε προτείνει ποινή 4 μηνών. Τέλος, είναι αξιοσημείωτο πως ο δικαστής είναι επί πολλά χρόνια το νεώτερο εκλεγμένο μέλος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων με την παράταξη της σημερινής Προέδρου του Αρείου Πάγου Βασιλικής Θάνου.

mon-plim-ath-katadiki-pastitisou-page-001-small

mon-plim-ath-katadiki-pastitisou-page-005

mon-plim-ath-katadiki-pastitisou-page-006

mon-plim-ath-katadiki-pastitisou-page-007

mon-plim-ath-katadiki-pastitisou-page-008

mon-plim-ath-katadiki-pastitisou-page-009

mon-plim-ath-katadiki-pastitisou-page-010

Συγγνώμες Γεωργιάδη – Μετέ – Αζήζογλου για αντισημιτικές δηλώσεις

Άδωνις Γεωργιάδης              Αχμέτ Μετέ               Ερκάν Αζήζογλου

1. Συγγνώμη Άδωνι Γεωργιάδη

Χθες πήρε μεγάλη δημοσιότητα σε δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη με την οποία ζητά συγγνώμη για την παρελθούσα και συστηματική αντισημιτική στάση του. Αυτή είχε εκδηλωθεί ιδίως με το θαυμασμό του και την προώθηση του αντισημιτικού βιβλίου του Κώστα Πλεύρη, που περιλάμβανε και τη συμμετοχή του Άδωνι Γεωργιάδη ως μάρτυρα κατηγορίας στη σχετική μήνυση του Κώστα Πλεύρη κατά της ηγεσίας του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι.

2. Συγγνώμη Αχμέτ Μετέ

Τις ημέρες αυτές έχει κληθεί για παροχή εξηγήσεων για αντισημιτικές δηλώσεις του τον Αύγουστο 2014 ο αιρετός μουφτής Ξάνθης Αχμέτ Μετέ. Ελάχιστα γνωστό έχει γίνει πως ο Αχμέτ Μετέ επίσης ζήτησε συγγνώμη στις 4 Απριλίου 2016 όταν δημοσιοποιήθηκαν οι αντισημιτικές δηλώσεις του. Δεν είχε όμως φροντίσει να ενημερώσει για τη δήλωση συγγνώμης ούτε το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος (ΚΙΣΕ) που είχε βγάλει καταδικαστική ανακοίνωση στις 28 Μαρτίου 2016 ούτε το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ) που είχε αναρτήσει τις αντισημιτικές δηλώσεις μαζί με την καταδίκη τους τόσο από το ΚΙΣΕ όσο και από το μειονοτικό βουλευτή Ιλχάν Αχμέτ, γνωστοποιώντας έτσι πως θα τις περιλάβει σε μηνυτήρια αναφορά του στην Εισαγγελέα για τα ρατσιστικά εγκλήματα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, κάτι που έγινε στις 14 Απριλίου 2016.  Το ΕΠΣΕ μόλις χθες πληροφορήθηκε, σχεδόν τυχαία, την ύπαρξη της δήλωσης συγγνώμης και τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017 θα ζητήσει από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ξάνθης, όπου έχει παραπεμφθεί η μήνυση του ΕΠΣΕ και όπου έχει σχηματισθεί και άλλη μία δικογραφία σε βάρος του Αχμέτ Μετέ, οι σχετικές δικογραφίες να αρχειοθετηθούν μετά τη δήλωση συγγνώμης.

3. Συγγνώμη Ερκάν Αζήζογλου

Στις 7 Ιανουαρίου 2017, ο ιμάμης Γλάυκης Ερκάν Αζήζογλου ανάρτησε στο ιστολόγιο του Παρατηρητηρίου Ρατσιστικών Εγκλημάτων του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ) την ακόλουθη δήλωση συγγνώμης για αντισημιτικό σχόλιό του στο προφίλ του στο Facebook στις 4 Δεκεμβρίου 2016 το οποίο είχε αντιγραφεί και αναρτηθεί στο ιστολόγιο, γνωστοποιώντας έτσι πως το ΕΠΣΕ θα το περιλάμβανε σε μηνυτήρια αναφορά του στην Εισαγγελέα για τα ρατσιστικά εγκλήματα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Κατόπιν της δήλωσης συγγνώμης, το αντισημητικό σχόλιο δεν υποβλήθηκε στην Εισαγγελέα. Τη δήλωση συγγνώμης αναδημοσίευσε και το ΚΙΣΕ που είχε προηγουμένως καταδικάσει το αντισημιτικό σχόλιο του ιμάμη.


ERKAN AZIZOGLOU
07/01/2017 / 9:27 pm
Τα σχόλιά μου στο Facebook στις 4 Δεκεμβρίου 2016 με αφορμή πυρκαγιά στο Ισραήλ ήταν άστοχα και γι’ αυτό τα έσβησα. Ζητώ συγγνώμη από όσους προσέβαλα με αυτά. Η θεμιτή καταδίκη της πολιτικής του Ισραήλ απέναντι στους Παλαιστίνιους δεν πρέπει να περιέχει στοιχεία που προσβάλλουν την πλειοψηφία του πληθυσμού της χώρας λόγω της εθνικής και θρησκευτικής ταυτότητάς του.


4. Καταληκτικά σχόλια

Τα ακόλουθα σχόλια δημοσιεύθηκαν σε προηγούμενη ανάρτησή μας για τη δήλωση συγγνώμης του Άδωνι Γεωργιάδη και αναδημοσιεύονται εδώ γιατί για το ΕΠΣΕ ισχύουν και για τις τρεις δηλώσεις συγγνώμης. Ελπίζουμε πως και οι συγγραφείς των άλλων σχολίων θα συμφωνήσουν μαζί μας -και αν το κάνουν και γραπτά θα το αναδημοσιεύσουμε εδώ. Ο Κώστας Γιαννακίδης ανταποκρίθηκε αμέσως στέλνοντας το ακόλουθο σχόλιο: “Συμφωνώ ότι και οι τρεις, ανεξαρτήτως προθέσεων, προσφέρουν υπηρεσία.” Το ίδιο και η Άννα Δαμιανίδη στέλνοντας το ακόλουθο σχόλιο: “Όσα έγραψα για τον Άδωνι Γεωργιάδη ισχύουν και για τους Αχμέτ Μετέ και Ερκάν Αζήζογλου.”

Τρία δικά μας σχόλια για το ακόλουθο κείμενο: πρώτον σεβασμός στη (σπάνια για την Ελλάδα) συγγνώμη, δεύτερον κόλαφος για τους υποστηρικτές/τριές του (ακόμα και Εβραίους/ες) που μας κατηγορούσαν ότι κακώς του αποδίδαμε αυτά για τα οποία τώρα ζητά συγγνώμη και τρίτον τα σχόλια κάτω από τη δήλωσή του δείχνουν πως “ψηφοθηρικά” χάνει πάρα πολλά από το συνηθισμένο κοινό του …

Η δήλωση του Γεωργιάδη στην ιστοσελίδα του ΚΙΣ.

Α. Σχόλιο  Akis Gavriilidis:
“Το θέμα δεν είναι αν θα “συγχωρέσουμε” τον Γεωργιάδη και θα πιστέψουμε την ειλικρίνειά του ή αν θα του κρατήσουμε μούτρα.
Το θέμα είναι ότι ένας άνθρωπος που, ακριβώς, έχει συνδέσει μέχρι τώρα τη δημόσια παρουσία του με τον αντισημιτισμό, βγαίνει και ΖΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΓΝΩΜΗ.
Τι περισσότερο θα έπρεπε να κάνει; Να αυτοκτονήσει κιόλας;
Όποιος είναι αντιρατσιστής, θα έπρεπε να ανοίγει σαμπάνιες γι’ αυτό.
Εκτός και αν το μόνο που θέλει είναι οι αντίπαλοί του να παραμείνουν αντίπαλοι για να έχει να γκρινιάζει.”

Β. Σχόλιο Anna Damianidi:
“Είναι σημαντικό που ζήτησε ο Αδωνης συγνώμη για τον αντισημιτισμό του. Και μόνο που βάζει τη συγγνώμη στο πολιτικό λεξιλόγιο, το οποίο την έχει μεγάλη ανάγκη. Ή μάλλον στο λεξιλόγιο των πολιτικών. Το αν είναι ειλικρινής ή όχι, δεν μ’ ενδιαφέρει. Υπάρχουν όρια στα πράγματα που μπορούμε να λέμε- και να ακούμε- δημόσια, κι είναι καλό για τους πολίτες να αναγνωρίζονται από τους πολιτικούς.”

Γ. Άρθρο Κώστα Γιαννακίδη στο Protagon.gr:
Ο Αδωνις και η συγγνώμη στους Εβραίους – Ανεξάρτητα από τις προθέσεις του Αδωνι Γεωργιάδη, η συγγνώμη προς τους Εβραίους θα έχει και επιμορφωτική διάσταση, ειδικά προς ένα ακροατήριο επιρρεπές στον αντισημιτισμό. Ομως συγγνώμη προς τους Εβραίους οφείλει και η Θεσσαλονίκη…

Δ. ΔΗΛΩΣΗ ΣΑΜΠΥ ΜΙΩΝΗ: Γενναία η Συγνώμη του ΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ από τον Εβραϊκό λαό – Ελπίζω να σηματοδοτεί μια αλλαγή στην ελληνική πολιτική κουλτούρα

Συγγνώμη Άδωνι Γεωργιάδη από Εβραϊκή Κοινότητα για αντισημιτισμό στο παρελθόν!

Τρία δικά μας σχόλια για το ακόλουθο κέιμενο: πρώτον σεβασμός στη (σπάνια για την Ελλάδα) συγγνώμη, δεύτερον κόλαφος για τους υποστηρικτές/τριές του (ακόμα και Εβραίους/ες) που μας κατηγορούσαν ότι κακώς του αποδίδαμε αυτά για τα οποία τώρα ζητά συγγνώμη και τρίτον τα σχόλια κάτω από τη δήλωσή του δείχνουν πως “ψηφοθηρικά” χάνει πάρα πολλά από το συνηθισμένο κοινό του …

Η δήλωση του Γεωργιάδη στην ιστοσελίδα του ΚΙΣ.

Σχόλιο  Akis Gavriilidis:
“Το θέμα δεν είναι αν θα “συγχωρέσουμε” τον Γεωργιάδη και θα πιστέψουμε την ειλικρίνειά του ή αν θα του κρατήσουμε μούτρα.
Το θέμα είναι ότι ένας άνθρωπος που, ακριβώς, έχει συνδέσει μέχρι τώρα τη δημόσια παρουσία του με τον αντισημιτισμό, βγαίνει και ΖΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΓΝΩΜΗ.
Τι περισσότερο θα έπρεπε να κάνει; Να αυτοκτονήσει κιόλας;
Όποιος είναι αντιρατσιστής, θα έπρεπε να ανοίγει σαμπάνιες γι’ αυτό.
Εκτός και αν το μόνο που θέλει είναι οι αντίπαλοί του να παραμείνουν αντίπαλοι για να έχει να γκρινιάζει.”
Και άρθρο του : 
“Ας κάνουμε και άλλους αντισημίτες να ντρέπονται για τον αντισημιτισμό τους”

Σχόλιο Anna Damianidi:
“Είναι σημαντικό που ζήτησε ο Αδωνης συγνώμη για τον αντισημιτισμό του. Και μόνο που βάζει τη συγγνώμη στο πολιτικό λεξιλόγιο, το οποίο την έχει μεγάλη ανάγκη. Ή μάλλον στο λεξιλόγιο των πολιτικών. Το αν είναι ειλικρινής ή όχι, δεν μ’ ενδιαφέρει. Υπάρχουν όρια στα πράγματα που μπορούμε να λέμε- και να ακούμε- δημόσια, κι είναι καλό για τους πολίτες να αναγνωρίζονται από τους πολιτικούς.”

Άρθρο Κώστα Γιαννακίδη στο Protagon.gr:
Ο Αδωνις και η συγγνώμη στους Εβραίους – Ανεξάρτητα από τις προθέσεις του Αδωνι Γεωργιάδη, η συγγνώμη προς τους Εβραίους θα έχει και επιμορφωτική διάσταση, ειδικά προς ένα ακροατήριο επιρρεπές στον αντισημιτισμό. Ομως συγγνώμη προς τους Εβραίους οφείλει και η Θεσσαλονίκη…

ΔΗΛΩΣΗ ΣΑΜΠΥ ΜΙΩΝΗ: Γενναία η Συγνώμη του ΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ από τον Εβραϊκό λαό
Ελπίζω να σηματοδοτεί μια αλλαγή στην ελληνική πολιτική κουλτούρα 

United States: Torture will make terrorism – not America – great again, OMCT warns