Απάντηση Ευρωπαίου Επιτρόπου Andriukaitis σε επιστολή ΕΠΣΕ για κάπνισμα σε δημόσια κτίρια από κορυφαίους Έλληνες ηγέτες

eu commission
Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Vytenis ANDRIUKAITIS

Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Berl 08/369
Rue de la loi, 200
B-1049 Brussels – Belgium
Τηλ. 00.32.2.295.41.59
e-mail: vytenis.andriukaitis@ec.europa.eu

Κύριο Παναγιώτη Δημητρά
PO Box 60820- GR 15304 Γλυκά Νερά Ελλάδα
E-Mail: panayotedimitras@gmail.com

Βρυξέλλες 26/02/2019
ARES(2019) 1300269

Αγαπητέ κύριε Παναγιώτη Δημητρά,

Σας ευχαριστώ για το μήνυμά σας της 5ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με την εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας για την απαγόρευση του καπνίσματος. Εκτιμώ ιδιαίτερα την υποστήριξή σας για την καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας και σας προτρέπω θερμά να συνεχίσετε τις προσπάθειές σας σε αυτόν τον τομέα. Η νομοθεσία ισχύει για όλα τα μέλη της κοινωνίας – συμπεριλαμβανομένων και των Υπουργών.

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για τα ζητήματα που υπάρχουν σχετικά με την εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους. Το ζήτημα αυτό έχει τεθεί σε συναντήσεις ομάδων εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών και λαμβάνουμε σημαντικό αριθμό καταγγελιών από πολίτες. Έχω επίσης εγείρει το εν λόγω θέμα σε κατάλληλες ευκαιρίες.

Η σχέση μεταξύ του καπνού του τσιγάρου και των κινδύνων για την υγεία έχουν αποδειχτεί με σαφήνεια και έχουν τεκμηριωθεί καλά. Η κατανάλωση τσιγάρων είναι ο μοναδικός μεγαλύτερος κίνδυνος για την υγεία που μπορεί να αποφευχθεί και η σημαντικότερη αιτία πρόωρων θανάτων στην ΕΕ, αφού ευθύνεται για σχεδόν 700.000 θανάτους κάθε χρόνο. Το 50% περίπου των καπνιστών πεθαίνουν πρόωρα (κατά μέσον όρο 14 χρόνια νωρίτερα).

Τονίζω επιπλέον ότι οι κίνδυνοι που συνδέονται με την έκθεση στο δευτερογενές κάπνισμα είναι επίσης σημαντικοί. Η εν λόγω έκθεση αποτελεί διαδεδομένη πηγή θνησιμότητας, νοσηρότητας και αναπηρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει υπολογιστεί ότι το 2002 στην Ευρωπαϊκή Ένωση απεβίωσαν ως αποτέλεσμα της έκθεσης σε δευτερογενές κάπνισμα στους χώρους εργασίας 7.300 ενήλικες συμπεριλαμβανομένων 2.800 μη καπνιστών.

Ωστόσο, η νομοθετική αρμοδιότητα της ΕΕ στον τομέα του ελέγχου του καπνού περιορίζεται ουσιαστικά στη ρύθμιση των καπνικών προϊόντων και την διασυνοριακή διαφήμιση τους. Σε όλους τους άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένου και του ελεύθερου από τον καπνό περιβάλλοντος, ο ρόλος της ΕΕ είναι η υποστήριξη, η συμπλήρωση και  ο συντονισμός των εθνικών προσπαθειών (άρθρο 168 της Συνθήκης της Λισαβόνας). Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρω τη Σύσταση του Συμβουλίου για περιβάλλον χωρίς καπνό (2009/C 296/02). Παρόλο που η Σύσταση δεν είναι νομικά δεσμευτική, τα κράτη μέλη ενέκριναν το Νοέμβριο του 2009 την εν λόγω Σύσταση, η οποία καλεί τα κράτη μέλη να «παρέχουν αποτελεσματική προστασία από την έκθεση στον καπνό τσιγάρου στους εσωτερικούς χώρους εργασίας, στους εσωτερικούς δημόσιους χώρους, στα δημόσια μέσα συγκοινωνίας και, αναλόγως προς την περίπτωση, σε άλλους δημόσιους χώρους».

Παρόλο που η κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τον καπνό δεν έχει την πρόθεση να παρέμβει σε προσωπικές επιλογές ούτε να νομοθετήσει για ζητήματα που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΕΕ, ανησυχώ από την εξασθένηση κάθε νομοθεσίας που προστατεύει τους πολίτες από τις επιβλαβείς επιπτώσεις του καπνού των τσιγάρων. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν περιορισμένο ρόλο στον τομέα αυτό, δεδομένου ότι η θέσπιση και η εφαρμογή νομοθεσίας στον τομέα της υγείας εμπίπτει κυρίως στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Επιπροσθέτως προς το πλαίσιο της ΕΕ, η Ελλάδα έχει υπογράψει και κυρώσει τη σύμβαση-πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον έλεγχο του καπνού (ΣΠΕΚ). Στο άρθρο 8 της εν λόγω σύμβασης καλούνται τα συμβαλλόμενα μέρη να προχωρήσουν στην υιοθέτηση και εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων για την προστασία από την έκθεση σε καπνό σε εσωτερικούς χώρους εργασίας, στις δημόσιες μεταφορές, στους εσωτερικούς δημόσιους χώρους και, αν είναι απαραίτητο, σε άλλους δημόσιους χώρους. Τα συμβαλλόμενα μέρη της ΣΠΕΚ έχουν επίσης εγκρίνει κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία από την έκθεση στον καπνό των τσιγάρων, οι οποίες διατίθενται εδώ: http://www.who.int/fctc/guidelines/adopted/article_8/en/

 

Με εκτίμηση,

(Υπογραφή)[Τη μετάφραση από το αγγλικό πρωτότυπο έκανε ο Παναγιώτης Αλεβαντής, τέως στέλεχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γραμματέας Συλλόγου Ακαπνίστας]


Η επιστολή στον Επίτροπο (στα αγγλικά): Letter to EU Commissioner Andriukaitis : Greece’s top leaders smoke in public buildings


One thought on “Απάντηση Ευρωπαίου Επιτρόπου Andriukaitis σε επιστολή ΕΠΣΕ για κάπνισμα σε δημόσια κτίρια από κορυφαίους Έλληνες ηγέτες

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s