ΕΔΔΑ δικάζει Ελλάδα για θρήσκευμα σε ληξιαρχικές πράξεις

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) ενημέρωσε σήμερα (βλπ. παρακάτω) το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ) πως κοινοποίησε στην Ελλάδα την προσφυγή που υπέβαλε το ΕΠΣΕ ως εκπρόσωπος της Πωλίνας (Πελαγίας) Παπανικολάου κατά της προβλεπόμενης από το νόμο υποχρεωτικής καταγραφής του θρησκεύματος στις ληξιαρχικές πράξεις γέννησης (στην προκείμενη περίπτωση της κόρης της), την οποία η προσφεύγουσα και το ΕΠΣΕ θεωρούν παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας (Άρθρο 9 της ΕΣΔΑ). Το ΕΔΔΑ δέχθηκε το αίτημα στην προσφυγή να δοθεί άμεση προτεραιότητα, καθώς θα χρειαστεί κατά την ονοματοδοσία να εκδοθεί νέα ληξιαρχική πράξη με αναφορά στο θρήσκευμα της κόρης, κατά παράβαση πάλι της θρησκευτικής ελευθερίας. Επίσης, το ΕΔΔΑ θεώρησε την προσφυγή δυνητικά πιλοτική υπόθεση (leading case). Τέλος, για πρώτη φορά στην ιστορία του, το ΕΔΔΑ κάλεσε την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα να κάνει παρέμβαση ως τρίτη.

Το ΕΠΣΕ υπενθυμίζει πως μετά από μια σειρά προσφυγών του που οδήγησαν σε καταδίκες της Ελλάδας μεταξύ 2008 – 2013 (Αλεξανδρίδης κατά Ελλάδας και ομάδα τριών προσφυγών Δημητράς κτλ κατά Ελλάδας), το 2012 καταργήθηκε η καταγραφή του θρησκεύματος στα ποινικά δικαστήρια και υιοθετήθηκε στην αρχή η ισότιμη επιλογή θρησκευτικού ή πολιτικού όρκου και τελικά, το 2019, μόνο ο πολιτικός όρκος.

papanikolaou v. greece public

Greece on trial before ECtHR for registration of religion in birth certificates

The European Court of Human Rights (ECtHR) today (see below) informed the Greek Helsinki Monitor (GHM) that it communicated to Greece the application submitted by GHM as a representative of Polina (Pelagia) Papanikolaou against the compulsory registration of religion in birth registration acts (in the case of her daughter) prescribed by law, which the applicant and the GHM consider a violation of religious freedom (Article 9 of the ECHR). The ECtHR accepted the applicant’s request that the application should be given immediate priority, as a new registration act will have to be issued with the given name with a reference to the daughter’s religion again in violation of religious freedom. The ECtHR also considered the application to be potentially a leading case. Finally, for the first time in its history, the ECtHR invited the Data Protection Authority to intervene as a third party.

GHM recalls that after a series of applications that led to convictions of Greece between 2008 – 2013 (Alexandridis v Greece and a group of three appeals Dimitras etc. v. Greece), in 2012 the registration of religion in criminal courts was abolished, while a choice between a religious oath or a civil affirmation was adopted initially, to be replaced, in 2019, by only a civil affirmation.

papanikolaou v. greece public